Communicatie Onderwijs

In de gezondheidzorg is communicatie onmisbaar bij het contact met patiënt of collega’s. Binnen medische opleidingen wordt daarom aandacht besteedt aan communicatieonderwijs. 

Lees meer

Digitaal leren en innoveren

Deze werkgroep faciliteert en bevordert community vorming, visievorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en inspiratie rondom digitaal leren en innoveren voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein.

Dat betreft zowel de geneeskunde opleiding als biomedische wetenschappen, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen en bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. De werkgroep bestaat sinds 1992, voorheen onder de naam E-learning. 

Lees meer

Diversiteit

Hoe bereid je toekomstige artsen voor op de multiculturele praktijk? En hoe ga je om met diversiteit in de studentengroep? 

Lees meer

Docentprofessionalisering

Docenten in het medisch onderwijs verder professionaliseren, zorgen voor waardering en een goed carrièreperspectief. Dat is het doel van onze werkgroep. 

Onze werkgroep bundelt expertise en ervaring om docenten in het medisch opleidingscontinuüm verder te professionaliseren. De werkgroep wil zich ontwikkelen tot een expertisegroep die adviseert en een rol speelt bij onderzoek op dit gebied. Met onze visie zetten wij ons in voor de belangen van deze docenten. 

Lees meer

Internationalisering

Studenten Geneeskunde zijn van oudsher zeer mobiel.  Met name in de klinische fase gingen veel studenten op pad, en veelal naar de tropen.

Door de contacten die daaruit ontstonden, kunnen nu jaarlijks meer dan duizend Nederlandse en Vlaamse medische studenten internationale ervaring opdoen. Niet alleen klinische stages, maar ook wetenschappelijke stages en soms ook in de pre-klinische fase. 

Lees meer

Klinische Vaardigheden

Het leren uitvoeren van het lichamelijk onderzoek en andere patiëntgebonden vaardigheden - zoals het inbrengen van een infuus of het hechten van een wond - is een onderdeel van elke medische opleiding. De organisatie en planning van dit onderwijs verschilt per instelling. Vaak valt dit onder de termen Klinische Vaardigheden of Clinical Skills. Omdat veel opleidingen naar hetzelfde einddoel toewerken, is voor dit onderwerp veel overleg in verschillende curricula. 

Lees meer

Kwaliteitszorg

Minstens zo belangrijk als de kwaliteit van de zorg zelf, is de kwaliteit van het medisch onderwijs. Hoe kunnen we die kwaliteit meten en evalueren? En welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?

De werkgroep Kwaliteitszorg biedt verschillende activiteiten en informatie aan voor iedereen die betrokken is bij kwaliteitszorg van medisch onderwijs. Het doel van de werkgroep is dat de leden leren van en met elkaar. 

Lees meer

Medische vervolgopleidingen

Goed medisch onderwijs start bij een goed opleidingsplan. Onze werkgroep kijkt met een toekomstgerichte blik naar de vorm en inhoud van medische vervolgopleidingen.

We leiden immers op voor 2025, én verder… 

Lees meer

Onderzoek van onderwijs

Welke kwaliteitscriteria gelden voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het medisch onderwijskundig onderzoek? Welke afwijkingen zijn acceptabel? Deze werkgroep wisselt expertise op het gebied van onderzoek van onderwijs uit. 

Lees meer

PatiŽntparticipatie

In het medisch onderwijs en bij onderzoek, beleid of kwaliteit van (eigen) zorg, wordt steeds meer gebruik gemaakt van patiëntparticipatie; het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten zelf en/of hun naasten.

Lees meer

Praktijk van het medisch onderwijs

Hoe goed sluit het medisch onderwijs daadwerkelijk aan op de praktijk? In de werkgroep PMO wisselen ervaringsdeskundigen hun ideeën uit over de praktijk van het medisch onderwijs. De resultaten vormen input vr de opleidingen in de gezondheidszorg.

Lees meer

Professionaliteit

Hoe stel je je professioneel op? Welke professionele gedragingen horen bij ons vak?

De werkgroep Professionaliteit wisselt ervaring uit, deelt kennis en vergroot expertise over medische professionaliteit, professioneel gedrag en professionele identiteitsvorming. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen, bespreken nieuwe literatuur en behandelen casuïstiek over (on)professioneel handelen. 

Lees meer

Selectie

Hoe selecteer je de meest geschikte kandidaten voor de opleiding? Welke criteria worden gehanteerd door de verschillende opleidingen en wat zijn de resultaten?

Lees meer

Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

De werkgroep is ontstaan vanuit de behoefte aan een landelijk platform voor SP-Educators. Professionals die zich bezighouden met onderwijs waarbij simulatie en/of gestandaardiseerde patiënten (SPs) worden gebruikt, kunnen elkaar hier ontmoeten en van elkaar leren over het gebruik van SPs. 

Lees meer

Skills en simulatie (DSSH)

In medische opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van Simulatie en 'Serious Gaming'. De NVMO en de vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) werken samen aan de ontwikkeling en toepassing van deze vormen van onderwijs.

Lees meer

Team based learning

Team Based Learning (TBL) is een vorm van samenwerkend leren, waarbij studenten in teams op activerende wijze bezig zijn met de leerstof. Individuele verantwoordelijkheid en directe feedback spelen hierbij een belangrijke rol. 

Lees meer

Toetsing

De werkgroep Toetsing houdt zich in de breedste zin bezig met toetsing en assessment van (bio)medisch onderwijs. Dus zowel met schriftelijke en digitale toetsen, als met vaardigheidstoetsen, opdrachten en portfolio-beoordelingen. En in alle fases van het onderwijsproces, van ontwerp en implementatie tot evaluatie.

Lees meer

Wetenschappelijke vorming

De werkgroep Wetenschappelijke Vorming is al vele jaren een actief orgaan waarin NVMO leden van alle verschillende universiteiten uit Vlaanderen en Nederland samen discussiëren en werken aan (verbetering van) de academische en wetenschappelijke vorming van de geneeskunde studenten. 

Lees meer

Zij-Instroom

 

Intro
Alle UMCs in Nederland bieden een kleine groep studenten met een diploma van een andere bacheloropleiding dan geneeskunde de mogelijkheid om opgeleid te worden tot arts of arts-onderzoeker.

Utrecht en Maastricht kennen de vierjarige geaccrediteerde masteropleidingen tot arts-onderzoeker, respectievelijk SUMMA en A-KO. In Groningen, Nijmegen, Amsterdam (2x), Leiden en Rotterdam bestaan zij-instroomprogramma’s met een grote verscheidenheid aan ingangseisen, selectieprocedures en programma’s.

Algemene deler van al deze programma’s is dat de belangstelling voor deze programma’s groot is, deelnemende studenten zeer gemotiveerd zijn, zij uitstekende studieresultaten behalen en moeiteloos hun plek vinden op de arbeidsmarkt. De programma’s dragen bij aan meer diversiteit in achtergrond onder de geneeskundestudenten en daarmee onder de toekomstige artsen.

De NVMO werkgroep Zij-Instroom is opgericht in 2019 en beoogt de expertise die is opgebouwd binnen deze programma’s te bundelen en breder beschikbaar te maken voor de NVMO gemeenschap. 

 

Lees meer