Organisatie van de NVMO

De wettelijke vorm van de NVMO is een vereniging, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht. Vanuit de leden wordt een bestuur samengesteld dat de vereniging aanstuurt. Het bestuur legt verantwoording af aan haar leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV). De werking van de vereniging is vastgelegd in Statuten en een Huishoudelijk Reglement.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Zij benoemt leden in het bestuur en neemt verantwoording af over de handelswijze van het bestuur. De ALV komt minimaal 1x per jaar bijeen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste 7 leden, waaronder 2 studenten vanuit het Landelijk Medisch Studenten Overleg. Het bestuur wordt geadviseerd door een klankbordgroep.

Commissies en werkgroepen
De NVMO ontplooit een aantal activiteiten via commissies en werkgroepen. Commissies worden benoemd door en handelen in opdracht van het bestuur. De NVMO kent vier commissies: de NVMO Congrescommissie, het Wetenschappelijk Comité (WECO), de Redactie van PME en de Commissie Ethische Toetsing van onderwijsonderzoek (ERB). Werkgroepen zijn verbanden binnen de vereniging voor uitwisseling van kennis en ervaring op een specifiek gebied. Werkgroepen kunnen zowel op initiatief van het bestuur als van individuele leden worden opgericht.