NVMO Congres 2023

Het bestuur van de NVMO heeft besloten het congres in plaats van zoals gebruikelijk in november, vast te stellen op donderdag 11 en vrijdag 12 mei 2023. Het congres zal plaatsvinden in het congrescentrum MECC in Maastricht
Ruim 800 docenten, studenten, beleidsmakers en onderzoekers, verbonden aan WO- of HBO-instellingen op het gebied van onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen, bezoeken dit congres. Tevens zullen dit keer weer een groot aantal medisch specialisten, waaronder opleiders in de vervolgopleidingen binnen de gezondheidszorg, aanwezig zijn tijdens het congres.
Hoofdorganisator is Maastricht University, in samenwerking met Maastricht UMC+ en Zuyd Hogeschool. Het thema is SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN.

Lees meer

Thema en programma

 SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN

 “Alone we can do so little, together we can do so much.” (Helen Keller)

Wie weleens samenwerkt met een ander, zal dit vast (h)erkennen. Als samenwerken goed gaat – in zorg, onderwijs, onderzoek of ergens anders – kunnen we veel voor elkaar krijgen. Goede zorg vraagt om intensieve samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, paramedici en anderen: inter- en intra-professioneel samenwerken is een cruciale competentie in de steeds complexere zorg.

Lees meer

Indienen abstracts

Abstracts voor onderzoekspapers, praktijkpapers, posterpresentaties, workshops en rondetafelsessies kunnen uitsluitend worden ingediend via deze website. Na het indienen van uw abstract krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Fringes en voorstellen voor symposia kunt u indienen via een email aan NVMO@congresservice.nl.

U kunt uw abstract het beste eerst opmaken in Word, deze opslaan en dan kunt u via plakken en knippen (via ctrl-C en ctrl-V) het abstract online indienen.
Bij het plakken van de tekst per kopje moet de tekst opgeslagen worden. Indien het indienen langer dan een half uur duurt, dan komt na 29 minuten een melding of de sessie verlengd moet worden. Kiest u JA, dan blijft u ingelogd. Indien u niet op JA klikt komt de reeds ingevoerde tekst te vervallen.

Voor het indienen van Posters/praktijkpapers: via deze  LINK
Voor het indienen van Onderzoekspapers:         via deze  LINK
Voor het indienen van Workshops/rondetafels: via deze  LINK
Voor workshops en rondetafelsessies verwachten wij ook een draaiboek:
Draaiboek voor workshops:  format
Draaiboek voor rondetafels: format

Deze draaiboeken moet gestuurd worden naar NVMO@congresservice.nl

U kunt tot en met 30 september 2022 abstracts indienen.

Zie HIER voor nadere informatie over de congresonderdelen.

 

Lees meer

Nadere informatie over de congresonderdelen

De NVMO hecht veel belang aan goede beschrijvingen van onderzoek, nieuwe ideeën, plannen en praktijkervaringen met vernieuwingen binnen onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg. Het delen van ideeën, praktische ‘hoe-doe-je-dat?’-tips, suggesties, voorbeelden en ervaringen passen bij uitstek binnen het NVMO-congres.

U kunt tot 30 september 2022 abstracts indienen via deze pagina van de website. U krijgt een automatische ontvangstbevestiging. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het congressecretariaat (NVMO@congresservice.nl).

De congresinformatie, het programma en de abstracts zullen in het voorjaar via een app en een downloadbare PDF raadpleegbaar zijn. Voorbeelden van abstracts vindt u op deze website.

Onderzoekspaper of praktijkpaper?

Bij onderzoekspapers ligt een accent op de inbedding in theorie/literatuur en de wijze waarop het onderzoek is opgezet. Bij praktijkpapers ligt het accent op de implicaties voor de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor onderwijs in gezondheidszorgberoepen.

Bij zowel onderzoeks- als praktijkpapers krijgt u te horen of uw abstract is geaccepteerd of afgewezen. Er is geen mogelijkheid tot revisie. Afgewezen onderzoekspapers kunnen niet alsnog ingediend worden als praktijkpapers.

Praktijkpaper of posterpresentatie?

Wanneer u niet helemaal zeker bent of uw praktijkvoorbeeld geschikt is voor een paper of een poster, dan kunt u de keuze daarvan bij de congresorganisatie neerleggen.

Onderzoekspapers (titel max. 200 karakters, abstract max. 600 woorden incl. referenties)

Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op onderzoek op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Een onderzoekspaper rapporteert een volledig afgeronde studie, dus inclusief resultaten en conclusie (papers met voorlopige resultaten en conclusies vallen niet onder de categorie onderzoekpapers en kunnen als poster worden ingediend). Het onderzoek is ingebed in theorie/literatuur en draagt bij aan verdere theorievorming en/of toetst bestaande theorieën. Het kan zowel reviews, literatuurstudies, als empirisch (kwantitatief of kwalitatief) onderzoek betreffen.

De spreektijd is 10 minuten, gevolgd door 5 minuten discussie. In de discussies ligt de nadruk op de methodologie en op wat de studie toevoegt aan de reeds bestaande literatuur en/of theorievorming, naast de resultaten en mogelijke implicaties voor praktijk en verder onderzoek.

Beoordeling van abstracts in deze categorie vindt plaats door de Wetenschapscommissie van de NVMO. Daarbij hanteren zij de volgende criteria:
·       In de achtergrond wordt ingegaan op wat er reeds bekend is en/of inbedding in theorie;
·       De probleemstelling is helder beschreven en de onderzoeksvraag is duidelijk geformuleerd op basis van welke kennis ontbreekt in de literatuur;
·       Het onderzoek is methodologisch correct opgezet en uitgevoerd;
·       De conclusies volgen uit de gevonden resultaten;
·       In de discussie worden de resultaten en conclusies kritisch beschouwd in het licht van de onderzoeksvraag en het theoretisch kader.

Abstracts voor deze categorie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende onderdelen:
·        Probleemstelling (inclusief theoretische onderbouwing en onderzoeksvraag/vragen)
·         Methode
·         Resultaten (en conclusie)
·         Discussie (beschouwing resultaten en conclusie in het kader van de theorie)
·         Maximaal twee referenties
·         Trefwoorden

Praktijkpapers (titel max. 200 karakters, abstract max. 425 woorden, incl. referenties)

Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op praktijkvoorbeelden op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Bijvoorbeeld beschrijvingen van innovaties van de onderwijspraktijk of evaluaties van lokale ontwikkelingen. De nadruk ligt op implicaties voor de onderwijs- of opleidingspraktijk en ‘lessons learned’. De praktijkvoorbeelden kunnen uiteraard geslaagde innovaties betreffen, maar ook voorbeelden waar het ‘fout’ is gegaan en de analyse daarvan kunnen zeer leerzaam zijn!

De spreektijd is 10 minuten, gevolgd door 5 minuten discussie. In de discussie ligt de nadruk op implicaties voor de praktijk en wat anderen ervan kunnen leren.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). Abstracts voor deze categorie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende onderdelen:

·       Context/probleemstelling of aanleiding
·       Beschrijving van de interventie/innovatie
·       Ervaringen/analyse van de implementatie
·       Lessons learned (implicaties voor de praktijk)
·       Maximaal 2 referenties
·       Trefwoorden

Posterpresentaties (titel max. 200 karakters, abstract max. 425 woorden, incl. referenties)

In een poster kunnen zowel afgerond als lopend onderzoek als ontwikkelingen, innovaties of beschouwingen op onderwijs- en opleidingsgebied worden gepresenteerd. Globaal gesproken worden voor de inhoud van de posters dezelfde voorwaarden aangehouden als bij de papers. De posters worden zo veel mogelijk thematisch onderverdeeld.

Tijdens de posterpresentatie geeft de presentator een korte toelichting van maximaal 2 minuten. Hierna vindt onder leiding van de voorzitter een discussie plaats van maximaal 5 minuten.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). Abstracts voor posterpresentaties dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende onderdelen:
·       Context/probleemstelling/aanleiding
·       Beschrijving interventie, innovatie/methode
·       Ervaringen/analyse van de implementatie/resultaten
·       Lessons learned/discussie
·       Maximaal 2 referenties
·       Trefwoorden

Workshops (titel max. 200 karakters, abstract max. 425 woorden)

Workshops zijn interactieve sessies bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met nieuwe ideeën, methodes of tools die voortkomen uit onderzoek en/of praktijkervaringen in het onderwijs. In workshops worden interactieve werkvormen gebruikt zodat de deelnemers zelf aan de slag kunnen. De workshop dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur georganiseerd door een team waarin verschillende perspectieven, beroepsgroepen of instituten zijn vertegenwoordigd.

De duur van een workshop is 75 minuten. Het is niet mogelijk om vooraf ‘huiswerk’ mee te geven. Om de opzet van de workshop inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen. Het format voor dit draaiboek kunt u downloaden via de website waar u het abstract indient. De deadline voor het toesturen van het draaiboek is 30 september 2022. U kunt het draaiboek o.v.v. de titel van uw abstract/naam auteur mailen naar NVMO@Congresservice.nl.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). Indien er geen volledig ingevuld draaiboek is ontvangen, wordt het abstract niet beoordeeld. De congrescommissie selecteert op inhoud, (interactieve) vorm en kwaliteit en beperkt zo nodig het aantal workshops wanneer het programma te onevenwichtig wordt.

Abstracts voor workshops dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende onderdelen:
       Thema
       Doel
       Doelgroep
       Opzet workshop: activiteiten, opbrengst
       Maximumaantal deelnemers (NB: kan niet lager zijn dan 20)
       Trefwoorden
       Draaiboek (per mail apart insturen in correct format)

Rondetafelsessies (titel max. 200 karakters, abstract max. 425 woorden)

Rondetafelsessies zijn interactieve sessies waarin een bepaald thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en bediscussieerd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de deelnemers aan de rondetafelsessie actief worden betrokken bij de discussie. De rondetafelsessie dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur georganiseerd door een team waarin verschillende perspectieven, beroepsgroepen of instituten zijn vertegenwoordigd.

Duur van een rondetafelsessie is 75 minuten. Om de opzet van de rondetafelsessie inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen. Het format voor dit draaiboek kunt u downloaden via de website waar u het abstract indient. De deadline voor het toesturen van het draaiboek is 30 september 2022. U kunt het draaiboek o.v.v. de titel van uw abstract/naam auteur mailen naar NVMO@Congresservice.nl

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). Indien er geen volledig ingevuld draaiboek is ontvangen, wordt het abstract niet beoordeeld. De congrescommissie selecteert op inhoud, (interactieve) vorm en kwaliteit en beperkt zo nodig het aantal rondetafelsessies wanneer het programma te onevenwichtig wordt.

Abstracts voor een rondetafelsessie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende onderdelen:
       Thema
       Doel
       Doelgroep
       Opzet: activiteiten, opbrengst
       Maximum aantal deelnemers (NB: kan niet lager zijn dan 20)
       Trefwoorden
       Draaiboek (per mail apart insturen in correct format)

Symposia

Symposia zijn sessies waarin een aantal sprekers het congresthema toelicht vanuit diverse perspectieven. Interactie met de aanwezigen is bij de symposia een wezenlijk onderdeel. Er zullen maximaal drie sessies beschikbaar zijn voor symposia.

Duur van een symposium is 75 minuten. Om de opzet van het symposium inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen.  Voorstellen voor symposia (abstract + draaiboek) kunnen worden ingediend per e-mail: NVMO@Congresservice.nl.  De deadline is 30 september 2022.

De voorstellen voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per voorstel). De congrescommissie selecteert op relevantie voor het congresthema, inhoud, vorm en kwaliteit.

Voorstellen voor een symposium dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende onderdelen:
       Relatie met het congresthema
       Thema van het symposium
       Doel van het symposium
       Opzet: activiteiten, opbrengst
       Trefwoorden
       Draaiboek

Fringesessies (titel max. 200 karakters, abstract max. 425 woorden)

In de fringesessies kan alles – als het maar verband houdt met onderwijs in gezondheidszorgberoepen in de breedste zin van het woord. Het podium mag 15 minuten gebruikt worden. Er zijn geen voorgeschreven regels voor het abstract, behalve dat de lengte van de titel maximaal 200 karakters is en de tekst van het abstract maximaal 425 woorden bevat en in het Nederlands is geschreven. De congrescommissie selecteert op vorm, inhoud en kwaliteit. Indienen per mail via NVMO@Congresservice.nl

Meerdere abstracts indienen

U mag meerdere abstracts indienen. Wanneer meerdere abstracts worden ingediend door dezelfde persoon behoudt de congrescommissie zich het recht voor om abstracts uit te sluiten om een evenwichtig programma samen te stellen. Mocht u meerdere abstracts indienen: bij het indelen van het programma wordt alleen rekening gehouden met de eerste auteur van het abstract. Bent u de presentator van een paper en heeft u een rol bij een workshop waar u als tweede auteur staat, dan kunnen we dit niet meenemen bij de indeling.

Door het ieder jaar groter wordende aanbod van abstracts is de congrescommissie genoodzaakt strenger te beoordelen. Houd u daarom ook aan de juiste opzet van het abstract.

Prijzen

De congrescommissie looft prijzen uit voor de beste congresbijdragen, te weten de prijs voor Beste onderzoekspaper, de prijs voor Beste praktijkpaper en de prijs voor Beste poster. De voordrachten van deze categorieën zullen tijdens het congres door een speciaal in te stellen jury worden geëvalueerd. De prijzen worden beschikbaar gesteld door uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum en uitgereikt op vrijdag 12 mei. Dit jaar wordt de door het NVMO bestuur beschikbaar gestelde prijs voor beste proefschrift uitgereikt op een nog nader te bepalen moment in het congresprogramma.

Inschrijven

Inschrijving voor het congres is uitsluitend mogelijk via deze website: Inschrijven Congres NVMO 2023.

Uw inschrijving is pas definitief na registratie én ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld. Inschrijving voor het congres geeft recht op het bijwonen van voordrachten, lunches en borrel. Bij inschrijving voor 21 februari 2023 geldt een gereduceerd ‘early bird’ tarief met € 50 korting. Vanaf 21 februari 2023 geldt het normale tarief en  kan de betaling alleen geschieden via een automatische incasso en niet meer via factuur.

N.B. 20 februari 2023 - Helaas is er geen plek meer voor het diner en feest op donderdagavond 11 mei. Totaal zijn er 550 kaarten verkocht en we zijn aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn tot uitbreiding. We verwachten medio 2 maart meer informatie te hebben. Alle deelnemers die nu nog registreren voor het diner en feest ontvangen een mail. 

Contact N.B: Ook als u een abstract indient, dient u zich via de website in te schrijven voor het congres én de congreskosten te betalen.

Hotelreservering via het MECC

Een hotelreservering kunt u maken via de MECC Hotel Services via de link: NVMO 2023 (b-com.hosting)

E-mail: mhs@mecc.nl
Tel: +31 (0)43 38 38 361
N.B. De kamers staan tot en met 10 maart geblokt en na deze datum zijn de kamers te reserveren op basis van beschikbaarheid en de prijzen die dan gelden. 

Annulering

Bij annulering van uw congresregistratie op uiterlijk 30 maart 2023 zal het reeds ontvangen inschrijfgeld na aftrek van € 50 administratiekosten worden teruggeboekt. Na 30 maart 2023 is de inschrijving echter bindend en wordt bij annulering het inschrijfgeld niet teruggegeven. In dat geval kan eventueel wel een plaatsvervanger worden aangemeld.

Congres accommodatie

Het congres vindt plaats in het MECC in Maastricht en is zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer bereikbaar.

Diner en Lustrumfeest (50 jaar NVMO)

Het diner en lustrumfeest worden gehouden op een bijzondere plek. Deze vinden plaats in de Muziekgieterij aan de Boschstraat 5 in Maastricht.
Meer informatie over de Muziekgieterij 

Congresorganisatie

Sanne van den Biggelaar, Congres & Meeting Services Holland
T: +31 (0)40 211 57 51
E: NVMO@congresservice.nl 

.

 

Lees meer

Belangrijke data

30 september 2022
Uiterste inleverdatum abstracts voor onderzoekspapers, praktijkpapers, posters, workshops, rondetafelsessies, symposia, fringes.

Eind november 2022
Auteurs van de abstracts worden op de hoogte gebracht van de status van het abstract.

30 maart 2023
Uiterste annuleringsdatum met restitutie.

31 maart 2023
Uiterste inschrijvingsdatum voor het congres tegen gereduceerd ‘early bird’ tarief.
Na deze datum geldt het volledige tarief.

Donderdag 11 en vrijdag 12 mei 2023
MECC Maastricht

 

 

 

Organisatie en contact

 
De hoofdorganisator van NVMO Congres 2023 is Maastricht University, in samenwerking met Maastricht UMC+ en de Zuyd Hogeschool.

Congrescommissie 2023

Dr. Daniëlle Verstegen, Maastricht University. Hoofdorganisator 2023
• Dr. Juliët Beuken, Maastricht University. Hoofdorganisator 2023
• Dr. Geert van den Brink, HAN University of Applied Sciences. Hoofdorganisator 2024
• Prof.dr. Philippe Gevaert, Universiteit Gent. Hoofdorganisator 2025
• Dr. Marleen Groenier, Universiteit Twente. Hoofdorganisator 2021/2022
• Drs. Annelies Lovink, Universiteit Twente. Hoofdorganisator 2021
• Drs. Adriaan Norbart, LUMC Leiden. Hoofdorganisator 2020
• Marijke Sterman-Vleeschdraager, NVMO
• Clementine Vogely, Studentbestuurslid NVMO

Lokale klankbordgroep

• Dr. Emmylou Beekman, Zuyd Hogeschool
• Susanne Besseling (MSc), Zuyd Hogeschool
• Robbert Ederer, MUMC+
• Roanne Fredrix, MUMC+
• Renaldo Secchi (MSc), MUMC+
• Dr. Simone Gorter, MUMC+
• Dr. Tamar van Haaren, Zuyd Hogeschool
• Marjolein Knibbeler (MA), Zuyd Hogeschool
• Dr. Ilona Mathijsen, MUMC+
• Dr. Albine Moser, Zuyd Hogeschool
• Prof.dr. Miriam Oude Egbrink, Maastricht University

Wetenschapscommissie (WECO)

Prof.dr. Diana Dolmans, Maastricht University
• Prof.dr. Lia Fluit, Radboudumc Nijmegen
• Prof.dr. Nele Michels, Universiteit Antwerpen
• Prof.dr. Marieke van der Schaaf, UMC Utrecht
• Dr. Karen Stegers-Jager, Erasmus MC Rotterdam
• Dr. Anouk Wouters, Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Congressecretariaat

Sanne van den Biggelaar, Congress & Meeting Services Holland
Postbus 957, 5600 AZ Eindhoven
Tel: + 31(0)40 211 57 51
E-mail: NVMO@congresservice.nl