Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie

Doel van de prijs

 • Stimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het onderwijs in de gezondheidszorg.
 • Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de onderwijskunde in de gezondheidszorg.


Werkwijze

1. Alle onderwijsinnovatie-projecten binnen het onderwijs in de gezondheidszorg aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en Vlaanderen kunnen in beginsel meedingen. Criteria, waaraan deze projecten zouden moeten voldoen, zijn: een onderwijsvernieuwing die

 1. zich onderscheidt van bestaande methoden
 2. in de laatste vijf jaar is ontwikkeld
 3. zo nauwkeurig gedocumenteerd is dat hij uitvoerbaar is door anderen
 4. met succes sinds tenminste twee jaar wordt toegepast, hetgeen met evaluatieresultaten wordt gestaafd   
 5. breder toepasbaar is dan binnen de eigen instelling
 6. die beschreven is in een artikel in de medische onderwijsliteratuur (tenminste “submitted”)

 De indiener kan een persoon of een groep personen zijn

2. Voor het meedingen naar deze prijs dient het onderwijsinnovatie project aan bovenstaande criteria te voldoen. 

Aanmelding voor de prijs dient elektronisch (of in hard copy in tweevoud) te worden toegezonden aan de NVMO-jury Beste Onderwijsinnovatie door de opleidingsdirecteur, opleidingsbestuur of decaan van de betrokken instelling, vergezeld van aanbevelingsbrieven van tenminste twee docenten direct betrokken bij deze innovatie en van twee studenten, cursisten of aios die binnen het innovatieproject onderwijs hebben genoten.

3. De projecten dienen uiterlijk op 1 augustus (20 augustus in 2021) van het jaar van uitreiking van de prijs te worden ingediend.

4. De jury oordeelt over de onderwijsinnovatie en betrekt daar naar eigen goeddunken al of niet externe reviewers bij.

5. Iedere onderwijsinnovatie die door iemand genoemd wordt als in aanmerking komend en die voldoet aan de bovengenoemde criteria wordt beoordeeld door de jury. Deze stelt een nominatie van 3 projecten op, die in september van het jaar van de prijsuitreiking bekend wordt gemaakt.

6. Een jury lid onthoudt zich van stemming als het project van dezelfde instelling afkomstig is, of als er een ander belangenconflict bestaat.

Criteria voor deelname

De projecten dienen uitgevoerd te zijn binnen een Nederlandse of Vlaamse Universiteit of Hogeschool. 

Het dient duidelijk te worden aangegeven wie de initiatiefnemer(s) is/zijn van het project. Met andere woorden, is het ingediende project ontwikkeld door één medewerker binnen het onderwijs in de gezondheidszorg of door een team. De opleidings¬directeur of een collega met een vergelijkbare bestuurlijke verantwoordelijkheid moet schriftelijk beargumenteren waarom het project meedingt naar deze prijs.

Het innovatie project dient te zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in de periode 2 jaar voor indiening voor de prijs. Zodoende kan aan het criterium van duurzame invoering en evaluatie worden voldaan. 

De genomineerden en de opleidingsdirecteur, opleidingsbestuurslid of decaan, die het project indienen moeten lid zijn of worden van de NVMO.

Oplegbrief

Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de hand van de opleidingsdirecteur, van een opleidingsbestuurslid of van de decaan. Die brief behoort bij voorkeur de volgende elementen te bevatten:

 • Argumentatie van de innovatieve waarde.
 • Impact van de voorgestelde innovatie op de opleiding.
 • Toekomstperspectieven van ingediende innovatie.
 • Informatie over de indieners.
Prijs beste onderwijsinnovatie Overzicht