Samenvatting eerdere beleidsplannen

Het eerste beleidsplan van de vereniging startte met het volgende mission statement

“De Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleidingen in de gezondheidszorg door het bevorderen van onder­zoek en ontwikkeling van onderwijs. De NVMO wil zich voorts, als een ongebonden organisatie uit het onderwijsveld, kritisch opbouwend opstellen ten aanzien van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs in de gezondheidszorg beïnvloeden”.

Op basis van het mission statement werd als voornemen voor deze planperiode geformuleerd:

  • het bieden van een platform voor alle betrokkenen bij het medisch onderwijs
  • het zetten van een aantal stappen in de professionalisering van docenten
  • zich in te zetten voor de belangenbehartiging van haar leden
  • een positie te verwerven als gezaghebbend adviesorgaan.

De platformfunctie wordt benadrukt door de organisatie van het NVMO Congres en andere bijeenkomsten, het verenigingstijdschrift, de website en nieuwsbrief, en het bevorderen van samenwerkingsverbanden. Via cursussen en opleidingstrajecten op maat is de professionalisering van docenten ter hand genomen. De belangen behartiging van de leden  kwam tot stand door een duidelijke visie op docenten carrièrebeleid te formuleren en aandacht te vragen voor de waarderings- en beloningsstructuur. Door contacten met de overheid en relevante nationale en internationale organisaties wordt de adviesfunctie vervuld.

In het beleidsplan 2007-2012 werden de volgende onderwerpen benadrukt:

  • het stimuleren van onderzoek als kernactiviteit van de vereniging
  • het geven van een duidelijker status van de werkgroepen van de vereniging
  • een sterkere internationale oriëntatie
  • bevorderen van bijzondere activiteiten door het instellen van prijzen en erkenningen.

Het onderzoek werd verder gestimuleerd door een jaarlijkse promovendidag te organiseren voor alle promovendi en hun begeleiders met actieve bijdragen van alle promovendi. Ook zijn er tijdens deze bijeenkomsten gerichte presentaties door experts over methodologische aspecten. Daarnaast werd de werkgroep Onderzoek van Onderwijs opgericht, die drie à vier keer per jaar expert bijeenkomsten organiseert. Leden van de NVMO kregen elektronisch toegang tot de artikelen van het Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (TMO). Echter, het kostte de redactie van TMO steeds meer moeite om het Tijdschrift te vullen met kwalitatief goed onderzoek doordat de promovendi zich vooral richtten op Engelstalige tijdschriften. Gedurende de beleidsperiode is daarom besloten het Tijdschrift Engelstalig te maken. Vanaf 1 januari 2012 verschijnt het Tijdschrift onder de naam: Perspectives on Medical Education (PME). In 2010 is de NVMO Ethical Review Board ingesteld.

De werkgroepen organiseerden minstens 1 bijeenkomst per jaar voor leden van de vereniging als geheel. Om de kosten van bijeenkomsten te dekken kregen ze de beschikking over een klein budget Tevens zijn de werkgroepen jaarverslagen gaan maken. Een maal per jaar komen bestuur van de Vereniging en vertegenwoordigers van de werkgroepen bijeen om het gezamenlijke beleid te bespreken.

De internationale oriëntatie heeft verder vorm gekregen door de artikelen serie van de werkgroepen in het Tijdschrift van de Association for Medical Association (AMEE), Medical Teacher. NVMO-leden kunnen door het instituutslidmaatschap van de NVMO, met korting deelnemen aan het AMEE Congres.

De NVMO heeft 2 tweejaarlijkse prijzen ingesteld: in even jaren de prijs voor het beste proefschrift, in oneven jaren de prijs voor de beste onderwijsinnovatie. Vanaf 2010 worden de prijzen op het NVMO jaarcongres uitgereikt. In 2010 won Pim Teunissen (Maastricht) de prijs voor het beste proefschrift, in 2011 wonnen Hanke Dekker en Tys van der Molen (Groningen) de prijs voor de beste onderwijsinnovatie.

Breedte en naamgeving van de Vereniging

De afgelopen 40 jaar is de naam van de vereniging niet veranderd, hoewel daar binnen en buiten de vereniging wel over gediscussieerd is. Het bestuur van de vereniging stelt ook thans voor de naam niet te wijzigen, maar waar dat mogelijk is de breedte van alle elementen van de naam te benadrukken. Het gaat daarbij om het volgende:

Nederlandse. Met ‘Nederlandse” wordt gedoeld op het Nederlandstalige werkterrein in de breedte. Het is vanzelfsprekend geworden dat Vlaanderen volwaardig onderdeel hiervan is. In de internationale context wordt het woord Netherlands gebruikt en niet Dutch. De Vereniging stelt zich op als een open vereniging waarvan het lidmaatschap open staat voor iedereen die zich vanuit werk of belangstelling aangetrokken voelt tot de doelen van de vereniging, ongeacht woonplaats of herkomst.

Medische. Met ‘Medisch’ wordt het volledige gebied van de gezondheidszorg bedoeld. ‘Medisch’ is dus niet beperkt tot medici, maar betreft voor de Vereniging al het hoger onderwijs in de gezondheidszorg in het algemeen.

Onderwijs. Bij de toenemende aandacht voor de medische vervolgopleidingen is wel geopperd om “onderwijs” te vervangen door “onderwijs en opleiding”. Deze uitbreiding acht het bestuur niet aangewezen, omdat de term ‘onderwijs’ als brede term moet worden opgevat. Onderwijs betreft de fase vanaf het begin van de studie tot en met de nascholing

Bestuur en beleid Overzicht