Huishoudelijk reglement NVMO

In het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt onder meer geregeld op welke wijze leden en bestuur worden benoemd en hoe beleid en geldzaken worden georganiseerd.

In het huishoudelijke reglement worden geregeld:

met betrekking tot de leden:

 • de benoeming van de leden
 • de overige rechten en plichten van de leden
 • de benoeming van ereleden
 • de procedure voor royement

met betrekking tot het bestuur:

 • taken en bevoegdheden van het bestuur
 • verkiezing van bestuursleden
 • beëindiging van bestuursfuncties

met betrekking tot de advisering en uitvoering van het beleid:

 • aard, taken en zittingstermijn van de leden van commissies
 • samenstelling, lidmaatschap en functioneren van werkgroepen

met betrekking tot de bestuurs- en ledenvergaderingen:

 • bijeenroepen en jaarverslag
 • stemprocedures  op de bestuurs- en  algemene ledenvergadering
 • kascommissie

met betrekking tot het beheer van de geldmiddelen:

 • aard van de geldmiddelen
 • contributie
 • de procedure voor toekenning van de  Han Moll penning
 • de procedure voor de toekenning van de beste proefschriftprijs en de beste onderwijsinnovatieprijs
 • procedure voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Downloads:

Statuten en reglementen Overzicht