Statuten van de NVMO

In de statuten staat beschreven wat de doelstellingen, plichten en regels zijn van de NVMO

gevestigd in de gemeente Utrecht, na statutenwijziging bij akte op 10 februari 2006, verleden voor mr. Henricus Bernardus Johannes Stein, notaris te Amsterdam.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van zowel het onderzoek als de ontwikkeling van het medisch onderwijs in de ruimste zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van ontmoetingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten, die betrekking hebben op het medisch onderwijs;
b. het verzamelen, produceren en distribueren van gegevens, welke betrekking hebben op het medisch onderwijs;
c. andere middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.

Artikel 3.
Het verenigingsjaar valt samen met het academisch jaar, dat wil zeggen van één september tot en met éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en donateurs.
2. Gewone leden zijn zij, die betrokken zijn bij – of belangstelling hebben voor – het medisch onderwijs en die het werk van de vereniging willen steunen en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Ereleden zijn personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt hebben om de doelstellingen van de vereniging te bereiken.
4. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

Artikel 5.
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
3. Natuurlijke personen en rechtspersonen, die een bijdrage als in artikel 7 vastgesteld aan de vereniging voldoen, kunnen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur als donateur worden toegelaten. Donateurs ontvangen publicaties van de vereniging. Zij kunnen vergaderingen bijwonen en aan de discussies deelnemen. Voor rechtspersonen komen deze bevoegdheden aan hun vertegenwoordigers toe. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste juli in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, enzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur wanneer het lid, na daartoe herhaaldelijk te zijn aangemaand, de contributie gedurende twee jaar niet heeft voldaan.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering over het ingestelde beroep zal moeten worden genomen met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

GELDMIDDELEN
Artikel 7.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de gewone leden en bijdragen van donateurs, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere incidentele baten.
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Vaststelling van de donateursbijdragen geschiedt op dezelfde wijze.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, onder wie twee studenten.
2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering op aanbeveling van het bestuur of van tenminste tien leden uit de leden der vereniging benoemd. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig gekozen; andere functies worden door het bestuur verdeeld.
3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. Na het verstrijken van de zittingstermijn is herbenoeming in een andere bestuursfunctie wel mogelijk. Bestuursleden die reglementair niet meer herkiesbaar zijn, kunnen wederom verkiesbaar worden, wanneer een periode van tenminste een jaar na het beëindigen van hun maximale reglementaire bestuursperiode is verstreken.
6. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een of meerdere adviseurs, die deskundig zijn op het gebied van medisch onderwijs.

Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wordt de vereniging vertegenwoordigd door een ander lid van het bestuur.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de verenigingmzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zijn de in lid 1 genoemde personen bevoegd, na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 10.
1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden mededeling.
2. Behalve de in lid 1 van dit artikel bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit wordt verzocht door tenminste tien procent van de stemhebbende leden met opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop de secretaris de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.

Artikel 11.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben ieder één onoverdraagbare stem. De algemene ledenvergadering kan op hun verzoek en na toestemming van het bestuur ook door andere belangstellenden in het medisch onderwijs worden bijgewoond.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is degene gekozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachtemstemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lidnondertekende stemmen.

Artikel 12.
1. Het bestuur brengt in de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende, casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur niet automatisch tot décharge. Tot een dergelijke décharge zal afzonderlijk worden besloten.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

EREPENNING
Artikel 13.
De vereniging kan de Han Moll penning verlenen aan personen die grote verdiensten hebben op het gebied van het medisch onderwijs.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14.
De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, hetwelk geen bepalingen mag bevatten, in strijd met deze statuten. Besluiten met betrekking tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement worden genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar tenminste de helft van het aantal leden der vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot wijziging van de statuten worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen, doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16.
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

SLOTBEPALING
Artikel 17.
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, besluit het bestuur.

Downloads:

Statuten en reglementen Overzicht