Bijdrage in drukkosten proefschrift


Het bevorderen van de kwaliteit van medisch onderwijs door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is één van de belangrijkste pijlers van de vereniging. Het bestuur van de NVMO heeft daarom besloten promovendi nog nadrukkelijker een platform te bieden om hun onderzoek onder de aandacht te brengen. Om deze reden worden bijvoorbeeld promovendi vanaf 2016 actiever betrokken bij de NVMO werkgroepen en het NVMO congres.

Ook wil de NVMO graag promovendi tot een bedrag van €250 financieel ondersteunen bij het laten drukken of anderszins verspreiden van hun proefschrift. Hiervoor gelden wel een paar voorwaarden:

  • De promovendus promoveert aan een Nederlandse of Vlaamse Universiteit.
  • De promovendus is tenminste de laatste 2 jaar van het project lid geweest van de NVMO (en het NVMO promovendinetwerk).
  • Het proefschrift betreft medisch onderwijs en opleiden (ter beoordeling aan het bestuur van de NVMO).
  • De promovendus neemt voorin het proefschrift de volgende tekst op: “De uitgave van dit proefschrift is mede ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs”.
  • De promovendus presenteert zijn/haar proefschrift tijdens een van de bijeenkomsten van de voor zijn/haar project relevante werkgroep of tijdens een NVMO Congres.
  • De promovendus levert een korte samenvatting, inclusief een link naar de online versie van het proefschrift t.b.v. de NVMO website aan.
  • De promovendus stuurt het secretariaat van de NVMO, p/a Courbetstraat 21 III, 1077 ZR  Amsterdam, één exemplaar van het gedrukte proefschrift.


Wil je gebruik maken van deze regeling of heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@nvmo.nl