Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie 2015

Zoals gebruikelijk werd de prijswinnaar bekendgemaakt tijdens het NVMO Congres.PRIJSWINNAAR 

Alrijne Ziekenhuis: BARBARA SCHOUT &team Training in Urology

Landelijke implementatie Urologisch Vaardigheidsonderwijs (UVO)
Klik HIER voor de presentatie van het project.De voorzitter van de jury, prof.dr. Peter van Beukelen las de laudatio voor.GENOMINEERDEN

Er waren in totaal zes projecten ingediend voor de prijs. De twee andere genomineerden voor de prijs waren:

-      Erasmus MC, VUmc School of Medical Sciences: Mary Dankbaar, Stephanie Klein
        Nagelvoort Schuit & Liesbeth van Ewijk-van den Bosch

        Het blended ABCDE Opleidingstraject “efficiënt en aantrekkelijk opleiden voor de acute zorg”

 Tijdens de sessie waarin de genomineerden hun project presenteerden, gaf Mary de volgende presentatie.

 

 -      VUmc School of Medical Sciences: Tim Schutte, Jelle Tichelaar & Michiel van Agtmael

        Learner centered Student-run Clinic (LC-SRC)

Tijdens de sessie waarin de genomineerden hun project presenteerden, gaf Michiel de volgende presentatie.


Het doel van de prijs

-  Stimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het medische onderwijs [1]
-  Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de medische onderwijskunde

Werkwijze

1.     
Alle onderwijsinnovatieve projecten binnen het medisch onderwijs aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en België kunnen in beginsel meedingen.
Criteria, waaraan deze projecten zouden moeten voldoen, zijn:

een onderwijsvernieuwing die
a.       zich onderscheidt van en/of een aanvulling vormt op bestaande methoden

b.       in de laatste vijf jaar is ontwikkeld
  
c.       zo nauwkeurig gedocumenteerd is (bijvoorbeeld verbeeld in een video, DVD of andere
          media) dat het uitvoerbaar is door anderen
  
d.       met succes sinds tenminste twee jaar wordt toegepast, hetgeen met evaluatieresultaten
          (zowel kwalitatief als kwantitatief) van verschillende stakeholders wordt gestaafd   
  
e.       breder toepasbaar is dan binnen de eigen instelling
  
g.       bij voorkeur beschreven is in een artikel (gepubliceerd of submitted) in de (medische)
          onderwijsliteratuur
h.       gebaseerd is op / onderbouwd is met relevante onderwijskundige theorie

2.      
Het onderwijsinnovatie project dient elektronisch te worden toegezonden aan de NVMO-jury Beste Onderwijsinnovatie - in een format waarin bovenstaande criteria goed te onderscheiden zijn. De inzending geschiedt door de opleidingsdirecteur, opleidingsbestuur of decaan van de betrokken instelling, en gaat vergezeld door aanbevelingsbrieven van tenminste twee docenten direct betrokken bij deze innovatie en van twee studenten, cursisten of aios die binnen het innovatie-project onderwijs hebben genoten.

3.      
De projecten dienen uiterlijk op 1 mei van het jaar van uitreiking van de prijs te worden ingediend.

4.      
De jury oordeelt over de onderwijsinnovatie en betrekt daar naar eigen goeddunken al of niet externe reviewers bij.

5.      
Iedere onderwijsinnovatie die wordt ingestuurd en voldoet aan de bovengenoemde criteria wordt beoordeeld door de jury. Deze stelt een nominatie
van 3 projecten op, die in september van het jaar van de prijsuitreiking bekend wordt gemaakt.

6.      
Een jury lid onthoudt zich van stemming als het project van dezelfde instelling afkomstig is, of als er een ander belangenconflict bestaat.

Aanvullende criteria voor deelname

Het dient duidelijk te worden aangegeven wie de initiatiefnemer(s) is/zijn van het project. Met andere woorden, is het ingediende project ontwikkeld door één medewerker binnen het medisch onderwijs of door een team.
De genomineerden en de opleidingsdirecteur, opleidingsbestuurslid of decaan, die het project indienen moeten lid zijn of worden van de NVMO.

Oplegbrief

Elke aanvraag omvat een aanbevelingsbrief van de hand van de opleidingsdirecteur, van een opleidingsbestuurslid of van de decaan. Die brief behoort bij voorkeur de volgende elementen te bevatten:

  • Argumentatie van de innovatieve waarde.
  • Impact van de voorgestelde innovatie op de opleiding.
  • Toekomstperspectieven van ingediende innovatie.
  • Informatie over de indieners.


Indienen voorstellen

Het NVMO bestuur doet hierbij een oproep aan alle onderwijs- en opleidings­directeuren om voor de derde maal een Onderwijsinnovatieproject voor deze prijs voor te dragen. Alle NVMO leden kunnen projecten onder de aandacht van onderwijs- en opleidings­directeuren brengen. 

De uiterste inleverdatum is 1 mei 2015. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens het congres 2015. 

U kunt uw compacte voorstel(len), waar nodig vergezeld van bijlagen, bij voorkeur digitaal (maar eventueel ook hardcopy) insturen naar:

Prof.dr. Peter van Beukelen, p.vanbeukelen@uu.nl, adres Geertestraat 8, 3511 XE Utrecht – voorzitter van de jury.


Jury 2015

De jury bestaat uit:

Dr. Cor Postma, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Renée Stalmeijer, Fac. Health, Medicine & Life Sciences, Maastricht
Dr. Hanke Dekker, UMCG, Groningen
Leen Aper, Fac. Geneeskunde, Gent
Irene Slootweg, AMC, Amsterdam
Prof. dr. Peter van Beukelen, Fac. Diergeneeskunde, Utrecht, voorzitter

 

 

[1] met medisch onderwijs wordt gedoeld op het gehele gebied van onderwijs in de gezondheidszorg