Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie 2011


Het doel van de prijs

-  Stimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het medische onderwijs
-  Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de medische onderwijskunde

De werkwijze

Alle onderwijsinnovatieve projecten binnen het medisch onderwijs aan Hogescholen en Universiteiten in Nederland en België kunnen in beginsel meedingen. Criteria, waaraan deze projecten zouden moeten voldoen, zijn: een onderwijsvernieuwing die

-  zich onderscheidt van bestaande methoden
-  in de laatste vijf jaar is ontwikkeld
-  zo nauwkeurig gedocumenteerd is dat hij uitvoerbaar is door anderen
-  met succes sinds tenminste een jaar wordt toegepast, hetgeen met evaluatieresultaten
   wordt gestaafd
-  breder toepasbaar is dan binnen de eigen instelling
-  die beschreven is in een artikel in de medische onderwijsliteratuur (tenminste ‘submitted’)

Het innovatie project dient te zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in een periode van 2 tot 3 jaar voor indiening voor de prijs. Zodoende kan het criterium van duurzame invoering en evaluatie worden voldaan.

 

Jury 2011

De jury bestond uit:

Dr. Arnout Jan de Beaufort, kinderarts, LUMC
Dr. Jan–Hindrik Ravesloot, fysioloog, AMC
Dr. Ineke Wolfhagen, onderwijskundige, Universiteit Maastricht
Prof. dr. Roy Remmen, huisarts, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Rein Zwierstra, docent, UMCG; voorzitter

 

Genomineerden 2011

Er werden in 2011 negen voorstellen ingediend uit zes verschillende opleidingen.

De jury was verheugd  over de innovatieve kracht van de opleidingen. Zij heeft met genoegen geconstateerd dat de variatie van de voorstellen groot is.

Alle voorstellen waren goed gedocumenteerd en voorzien van aanbevelingsdocumenten van opleidingsdirecteuren, van docenten en andere gebruikers.

De jury heeft de negen inzendingen grondig bestudeerd. Zij heeft aan de hand van de criteria, zoals vermeld in het reglement, een shortlist van die genomineerden voor de prijs samengesteld.

De genomineerde inzendingen zijn, in alfabetische volgorde:

-  De onderwijslijn professionele ontwikkeling UMCG, Onderwijsinstituut Faculteit Medische
   Wetenschappen, H. Dekker
-  Het SETQ systeem (Systematic valuation of Teaching Qualities). AMC, afd, Kwaliteit en
   Procesinformetie, M.J.M.H. Lombarts
-  Training Critical Appraisal of a Topic. MUMC Onderwijsinstituut Faculty Health, Medicine and
    Life Sciences, M.G.A. Oude Egbrink.

Prijswinnaar 2011 

De prijswinnaar is:

De onderwijslijn professionele ontwikkeling  Masteropleiding Groningen, ingestuurd door H. Dekker en T. van der Molen van het UMC Groningen.

Het juryrapport luidde:

De prijswinnende innovatie: De Onderwijslijn Professionele Ontwikkeling Masteropleiding Groningen’  betreft een uitstekend gedocumenteerd totaalpakket waarin de ontwikkeling en implementatie van een longitudinaal onderwijselement in de Masteropleiding wordt beschreven. De jury heeft in haar besluit laten meewegen dat het hier gaat om een vernieuwende uitwerking van de competentie professionaliteit, die o.a. met die van medisch expert een van de hoekstenen vormt van  het functioneren van de arts. Ook prijst zij, met het oog op het belang van ‘life long learning’,  de longitudinaliteit van het programma, alsmede het grote accent op het leren reflecteren dat in de vervolgopleidingen een wederkerend thema is.

Het innovatieve karakter van deze onderwijslijn is er volgens de jury in gelegen dat vanuit de doelstellingen van de competentie professionaliteit een samenhangend programma is ontwikkeld, waarbij van verschillende onderwijsmethoden en instrumenten gebruik wordt gemaakt. Thema- en intervisiebesprekingen in groepen van 12 studenten, begeleid door een coach en individuele gesprekken worden uitgevoerd, waarnaast op individueel niveau gewerkt wordt  aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (als groeidocument), aan presentaties en aan het uitwerken van een moreel beraad. Een en nader is steeds gerelateerd aan actuele ervaringen in de kliniek gedurende de eerste twee jaren van de masteropleiding. 

Doordat de met de onderwijslijn verbonden activiteiten met grote regelmaat verspreid over het jaar plaatsvinden, wordt het leren en het ontwikkelen van competenties continue gestimuleerd. Het portfolio, als basis van waaruit de uiteindelijke beoordeling volgt, vormt hierin een essentieel instrument. De jury heeft met genoegen geconstateerd dat de onderwijslijn ook voorziet in een gericht systeem van docenttraining, dat geflankeerd wordt door intervisie door de coaches.

De jury acht het van groot belang dat deze onderwijslijn gericht is op het stimuleren van goed professioneel gedrag door de studenten in de gelegenheid te stellen op gestructureerde wijze reflectievaardigheden te ontwikkelen. De intervisie- en reflectiesystematieken zijn gebaseerd op gevalideerde methoden.

Onderscheidend acht de jury het gegeven dat de onderwijslijn op grote schaal is geimplementeerd in negen verschillende ziekenhuizen, dat het reeds grondig is geevalueerd en dat over de resultaten is gepubliceerd.

Tenslotte prijst de jury dit initiatief omdat professionele ontwikkeling een moeilijk terrein is dat zonder meer gerichte aandacht verdient en geïmplementeerd moet worden.