Tweejaarlijkse NVMO-prijs Beste Onderwijsinnovatie

 

Doel van de prijs

-  Stimuleren van excellente onderwijsinnovatie in het medisch onderwijs[1].
-  Belonen van excellente onderwijsontwikkelaars in de medische onderwijskunde.


Werkwijze

1. Alle onderwijsinnovatieve projecten binnen het medisch onderwijs aan Hogescholen en
    Universiteiten in Nederland en België kunnen in beginsel meedingen. Criteria, waaraan
    deze projecten zouden moeten voldoen, zijn: een onderwijsvernieuwing die

    a. zich onderscheidt van bestaande methoden
    b. in de laatste vijf jaar is ontwikkeld
    c. zo nauwkeurig gedocumenteerd is dat hij uitvoerbaar is door anderen
    d. met succes sinds tenminste twee jaar wordt toegepast, hetgeen met evaluatieresultaten
       wordt gestaafd  
    e. breder toepasbaar is dan binnen de eigen instelling
    f. die beschreven is in een artikel in de medische onderwijsliteratuur (tenminste “submitted”)

    De indiener kan een persoon of een groep personen zijn.
   

2. Voor het meedingen naar deze prijs dient het onderwijsinnovatie project aan bovenstaande
    criteria te voldoen.

    Aanmelding voor de prijs dient elektronisch (of in hard copy in tweevoud) te worden toegezonden
    aan de NVMO-jury Beste Onderwijsinnovatie door de opleidingsdirecteur, opleidingsbestuur of
    decaan van de betrokken instelling, vergezeld van aanbevelingsbrieven van tenminste twee
    docenten direct betrokken bij deze innovatie en van twee studenten, cursisten of aios die
    binnen het innovatieproject onderwijs hebben genoten.

3. De projecten dienen uiterlijk op 1 augustus van het jaar van uitreiking van de prijs te worden
    ingediend.

4. De jury oordeelt over de onderwijsinnovatie en betrekt daar naar eigen goeddunken al of niet
    externe reviewers bij.

5. Iedere onderwijsinnovatie die door iemand genoemd wordt als in aanmerking komend en die
    voldoet aan de bovengenoemde criteria wordt beoordeeld door de jury. Deze stelt een nominatie
    van 3 projecten op, die in september van het jaar van de prijsuitreiking bekend wordt gemaakt.

6. Een jury lid onthoudt zich van stemming als het project van dezelfde instelling afkomstig is, of
    als er een ander belangenconflict bestaat.

 

Criteria voor deelname

De projecten dienen uitgevoerd te zijn binnen een Nederlandse of Vlaamse Universiteit of Hogeschool.

Het dient duidelijk te worden aangegeven wie de initiatiefnemer(s) is/zijn van het project. Met andere woorden, is het ingediende project ontwikkeld door één medewerker binnen het medisch onderwijs of door een team. De opleidings­directeur of een collega met een vergelijkbare bestuurlijke verantwoordelijkheid moet schriftelijk beargumenteren waarom het project meedingt naar deze prijs.

Het innovatie project dient te zijn ontwikkeld en geïmplementeerd in de periode 2 jaar voor indiening voor de prijs.
Zodoende kan aan het criterium van duurzame invoering en evaluatie worden voldaan. 

De genomineerden en de opleidingsdirecteur, opleidingsbestuurslid of decaan, die het project indienen moeten lid zijn of worden van de NVMO.

 

Oplegbrief

Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een aanbevelingsbrief van de hand van de opleidingsdirecteur, van een opleidingsbestuurslid of van de decaan. Die brief behoort bij voorkeur de volgende elementen te bevatten:

  • Argumentatie van de innovatieve waarde.
  • Impact van de voorgestelde innovatie op de opleiding.
  • Toekomstperspectieven van ingediende innovatie.
  • Informatie over de indieners.


-          [1] met medisch onderwijs wordt gedoeld op het gehele gebied van onderwijs in de gezondheidszorg