Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijke reglement worden geregeld:

met betrekking tot de leden:
de benoeming van de leden
de overige rechten en plichten van de leden
de benoeming van ereleden
de procedure voor royement

met betrekking tot het bestuur:
taken en bevoegdheden van het bestuur
verkiezing van bestuursleden
beëindiging van bestuursfuncties

met betrekking tot de advisering en uitvoering van het beleid:
aard, taken en zittingstermijn van de leden van commissies
samenstelling, lidmaatschap en functioneren van werkgroepen

met betrekking tot de bestuurs- en ledenvergaderingen:
bijeenroepen en jaarverslag
stemprocedures  op de bestuurs- en  algemene ledenvergadering
kascommissie

met betrekking tot het beheer van de geldmiddelen
aard van de geldmiddelen
contributie
de procedure voor toekenning van de  Han Moll penning
de procedure voor de toekenning van de beste proefschriftprijs en de beste onderwijsinnovatieprijs
procedure voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Klik hier voor het downloaden van het Huishoudelijk Reglement.