SNEL NAAR:

- Insturen van een abstract
- Aanmelden als deelnemer
- Informatie over hotels
- Brochure met alle gegevens over aanmelding en programmaonderdelen

Het NVMO Congres 2019 zal plaatsvinden op 21 en 22 november, niet in het vertrouwde Hotel Zuiderduin, maar, zoals hoofdorganisator Karen Stegers aan het eind van het congres 2018 meedeelde, in het World Trade Centre/Postillion Convention Centre in hartje centrum Rotterdam.

Het thema is: Van diversiteit naar inclusie, samen naar optimale zorg voor iedereen!


INFORMATIE OVER HET INDIENEN VAN ABSTRACTS


Abstracts voor papers of posters kunnen uitsluitend worden ingediend via deze NVMO website. U kunt uw abstract maken aan de hand van de onderstaande subkoppen. Na het indienen van uw abstract krijgt u een automatische ontvangstbevestiging.

DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN ABSTRACTS IS VOOR ELKE CATEGORIE 15 APRIL!!

NVMO fringe sessies (zie toelichting hieronder) kunnen worden ingediend via de mail.
Door het ieder jaar groter wordende aanbod van abstracts is de congrescommissie genoodzaakt strenger te beoordelen. Houd u daarom ook aan de juiste opzet van het abstract.

Indienen van papers en posters

Voor de abstracts gelden de volgende regels: de lengte van de titel is maximaal 200 karakters, de tekst bevat maximaal 425 woorden (onderzoekspaper 600 woorden inclusief referenties) en is in het Nederlands geschreven. Illustraties en/of tabellen kunnen niet worden opgenomen in het abstract.

Praktijkpaper of onderzoekspaper?

Bij het indelen van de presentaties tijdens het congres maken we onderscheid in onderzoekspapers en praktijkpapers. Het onderscheid is niet zozeer kwalitatief, maar geeft aan waar de nadruk op komt te liggen bij de presentatie en discussie.

Bij onderzoekspapers ligt een accent op de inbedding in theorie/literatuur en de wijze waarop het onderzoek is opgezet. Dit maakt het met name leerzaam voor onderzoekers van onderwijs. Bij praktijkpapers ligt het accent op de implicaties voor de praktijk, wat betekent dit voor de dagelijkse (onderwijs) praktijk. Dit maakt het met name interessant voor docenten.

Onderzoekspapers (max 600 woorden)

Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op onderzoek op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Een onderzoekspaper rapporteert een volledig afgeronde studie, dus inclusief resultaten en conclusie (papers met voorlopige resultaten en conclusies vallen niet onder de categorie onderzoekpapers en kunnen als poster worden ingediend). Het onderzoek is ingebed in theorie/literatuur en draagt bij aan verdere theorievorming en/of toetst bestaande theorieën. Het kan zowel reviews, literatuurstudies, als empirisch kwantitatief of kwalitatief onderzoek betreffen. De spreektijd is 10 minuten, gevolgd door 5 minuten discussie. In de discussies ligt de nadruk op de methodologie en op wat de studie toevoegt aan de reeds bestaande literatuur en/of theorievorming, naast de resultaten en mogelijke implicaties voor praktijk en verder onderzoek.

Beoordeling van abstracts in deze categorie vindt plaats door de Wetenschapscommissie van de NVMO. Daarbij hanteren zij de volgende criteria:

 • in de achtergrond wordt ingegaan op wat er reeds bekend is en/of inbedding in theorie
 • de probleemstelling is helder beschreven en de onderzoeksvraag is duidelijk geformuleerd op basis van welke kennis ontbreekt in de literatuur;
 • het onderzoek is methodologisch correct opgezet en uitgevoerd;
 • de conclusies volgen uit de gevonden resultaten;
 • in de discussie worden de resultaten en conclusies kritisch beschouwd in het licht van de onderzoeksvraag en het theoretisch kader.


Abstracts voor deze categorie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Probleemstelling (inclusief theoretische onderbouwing en onderzoeksvraag/vragen)
 • Methode
 • Resultaten (en conclusie)
 • Discussie (beschouwing resultaten en conclusie in het kader van de theorie)
 • Maximaal twee literatuurverwijzingen
 • Trefwoorden


LET OP: het maximaal aantal woorden voor onderzoekspapers is 600 ipv 425. Dit is inclusief literatuurverwijzingen.

Met deze LINK kunt u een abstract voor een onderzoekspaper indienen.


Praktijkpapers
(max 425 woorden)

Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op praktijkvoorbeelden op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Bijvoorbeeld beschrijvingen van innovaties van de onderwijspraktijk of evaluaties van lokale ontwikkelingen. De nadruk ligt op implicaties voor de onderwijs- of opleidingspraktijk en ‘lessons learned’. De praktijkvoorbeelden kunnen uiteraard geslaagde innovaties betreffen, maar ook voorbeelden waar het ‘fout’ is gegaan en de analyse daarvan kunnen zeer leerzaam zijn! De spreektijd is 10 minuten, gevolgd door 5 minuten discussie. In de discussie ligt de nadruk op implicaties voor de praktijk en wat anderen ervan kunnen leren.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract).

Abstracts voor deze categorie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Context/probleemstelling of aanleiding
 • Beschrijving van de interventie/innovatie
 • Ervaringen/analyse van de implementatie
 • Lessons learned (implicaties voor de praktijk)
 • Maximaal 2 literatuurverwijzingen
 • Trefwoorden


Met deze LINK kunt u een abstract voor een praktijkpaper indienen
.

Posters (max 425 woorden)

In een poster kunnen zowel afgerond als lopend onderzoek als ontwikkelingen, innovaties of beschouwingen op onderwijs- en opleidingsgebied worden gepresenteerd. Globaal gesproken worden voor de inhoud van de posters dezelfde voorwaarden aangehouden als bij de papers. De posters worden zo veel mogelijk thematisch geordend en zowel presentatoren als publiek zijn actief betrokken bij deze sessies.

Nadat de posters eerst bekeken zijn door de deelnemers, geeft de presentator – staand naast de eigen poster en zonder audiovisuele middelen – een toelichting van maximaal 2 minuten. Hierna vindt onder leiding van de voorzitter een discussie plaats van maximaal 5 minuten. Voor de verdere duur van het congres worden de posters tentoongesteld. Tevens zullen de posters op de NVMO-website/in de congres app worden geplaatst.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract).

Abstracts voor posterpresentaties dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Context / probleemstelling/aanleiding
 • Beschrijving interventie, innovatie / methode
 • Ervaringen/analyse van de implementatie /resultaten
 • Lessons learned / discussie
 • Maximaal 2 literatuurverwijzingen
 • Trefwoorden


Met deze LINK kunt u een abstract voor een poster indienen.


Praktijkpaper of poster?

Wanneer u niet helemaal zeker bent of uw praktijkvoorbeeld geschikt is voor een paper of een poster, dan kunt u de keuze daarvan bij de congresorganisatie neerleggen.

Workshops (max 425 woorden)

Workshops zijn bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met resultaten van onderzoek en praktijkervaringen in het Medisch Onderwijs door het zelf te ervaren. Denk aan leeropbrengsten van een game door ook zelf die game te spelen, het hanteren van een nieuwe supervisiemethode door die te ondergaan of het zelf ontwikkelen van specifieke toetsvragen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er interactieve werkvormen worden gebruikt. De workshop dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Duur van een workshop is 75 minuten.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). De congrescommissie selecteert op inhoud en vorm en kwaliteit en beperkt zo nodig het aantal workshops wanneer het programma te onevenwichtig wordt.

Abstracts voor workshops dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Thema
 • Doel
 • Doelgroep
 • Opzet workshop: activiteiten, opbrengst
 • Maximum aantal deelnemers (NB: er geldt een minimum van 20 deelnemers)
 • Trefwoorden


Met deze LINK kunt u een abstract voor een workshop indienen.


Draaiboek

Om de opzet van de workshop inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen. Het format voor dit draaiboek kunt u HIER downloaden. Indien er geen volledig ingevuld draaiboek is ontvangen, wordt het abstract niet beoordeeld. De deadline voor het toesturen van het draaiboek is 15 april 2019.

U kunt het draaiboek o.v.v. de titel van uw abstract/ naam auteur mailen naar NVMO@Congresservice.nl.

Rondetafelsessies (max 425 woorden)

Rondetafelsessies zijn interactieve sessies waarin een bepaald thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en bediscussieerd al dan niet gebruik makend van een panel van experts. De rondetafelsessie dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Duur van een rondetafelsessie is 75 minuten.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). De congrescommissie selecteert op inhoud en vorm en kwaliteit en beperkt zo nodig het aantal rondetafelsessies wanneer het programma te onevenwichtig wordt.

Abstracts voor een rondetafelsessie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Thema
 • Doel
 • Doelgroep
 • Opzet: activiteiten, opbrengst
 • Maximum aantal deelnemers (NB: er geldt een minimum van 20 deelnemers)
 • Trefwoorden


Met deze LINK kunt u een abstract voor een rondetafelsessie indienen.

Draaiboek

Om de opzet van de rondetafelsessie inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen. Het format voor dit draaiboek kunt u HIER downloaden. Indien er geen volledig ingevuld draaiboek is ontvangen, wordt het abstract niet beoordeeld. De deadline voor het toesturen van het draaiboek is 15 april 2019.

U kunt het draaiboek o.v.v. de titel van uw abstract/ naam auteur mailen naar NVMO@Congresservice.nl .


NVMO fringe sessie
(max 425 woorden)

De NVMO fringe sessies zijn onder het mom ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’ afgekeken van het AMEE-Congres (Association for Medical Education in Europe). In de fringe sessie kan alles – als het maar verband houdt met medisch onderwijs in de breedste zin van het woord. Het podium mag 15 minuten gebruikt worden. Er zijn geen voorgeschreven regels voor het abstract, behalve dat de lengte van de titel maximaal 200 karakters is en de tekst van het abstract maximaal 425 woorden bevat en in het Nederlands is geschreven. De congrescommissie selecteert op vorm, inhoud en kwaliteit.
De Congrescommissie selecteert op vorm, inhoud en kwaliteit.

U kunt het abstract mailen naar NVMO@congresservice.nl.

Meerdere abstracts indienen

U mag meerdere abstracts indienen. Wanneer meerdere abstracts worden ingediend door dezelfde persoon behoudt de congrescommissie zich het recht voor om abstracts uit te sluiten om een evenwichtig programma samen te stellen. Mocht u meerdere abstracts indienen: bij het indelen van het programma wordt alleen rekening gehouden met de eerste auteur van het abstract . Bent u de presentator van een paper en heeft u een rol bij een workshop waar u als tweede auteur staat, dan kunnen we dit niet meenemen bij de indeling.

Bij onduidelijkheden/vragen over het proces van indienen van abstracts kunt u contact opnemen met het congressecretariaat. Contactpersoon is Sanne van den Biggelaar, nvmo@congresservice.nl, telefoon 040 211 5751.

 

INFORMATIE OVER HET AANMELDEN ALS DEELNEMER

(ook voor degenen die een presentatie houden!!)

 

Inschrijving voor het congres is uitsluitend mogelijk via deze website via deze link. Uw inschrijving is pas definitief na registratie én ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld. Inschrijving voor het congres geeft recht op het bijwonen van voordrachten, lunches en borrel. Bij inschrijving na 30 september 2019 geldt een toeslag van € 50. Vanaf 1 oktober 2019 kan de betaling alleen geschieden via een automatische incasso en niet meer via factuur.

Voor ‘niet-leden die lid wil worden’ is het lidmaatschap voor het verenigingsjaar (van 1 september 2019 tot 1 september 2020) inbegrepen (normaal € 90, voor studenten € 35), inclusief online toegang tot het tijdschrift Perspectives on Medical Education, (verschijnt 6 keer per jaar).

NB: Ook als u een abstract instuurt, dient u zich in te schrijven voor het congres én de congreskosten te betalen.

Annulering
Bij annulering van uw congresregistratie op uiterlijk 30 september 2019 zal het reeds ontvangen inschrijfgeld onder aftrek van € 30 administratiekosten worden teruggeboekt. Na 30 september 2019 is de inschrijving echter bindend en wordt bij annulering het inschrijfgeld niet teruggegeven. In dat geval kan eventueel wel een plaatsvervanger worden aangemeld.

De inschrijvingskosten voor het congres worden in onderstaande tabel aangegeven:

          A            B         C
2 dagen congres zonder overnachting        365,00       450,00       440,00
Congres alleen donderdag (21 november)        255,00       340,00       330,00
Congres alleen vrijdag (22 november)          215,00       300,00       290,00
Diner donderdag (21 november)        50,00        50,00        50,00


A: student/AIO/lid NVMO

B: niet leden NVMO

C: congres + lidmaatschap NVMO


Informatie over hotels

De gegevens over hotels waar opties op genomen zijn kunt u HIER vinden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om logies te boeken bij STAYOKAY Rotterdam:

Hostel Stayokay Rotterdam is gelegen in het centrum van Rotterdam en gevestigd in de beroemde kubuswoningen tegenover station Blaak. Dit unieke hostel beschikt over een eenvoudige moderne bistro en een bar. Er is gratis WiFi in het hele hostel.

De eenvoudig ingerichte slaapzalen van Stayokay Rotterdam zijn allemaal voorzien van stapelbedden, een douche en een toilet. U kunt elke ochtend genieten van een ontbijtbuffet, welke is inbegrepen in de prijs. Lunchpakketten zijn beschikbaar tegen een toeslag.

10% korting op alle boekingen  met gebruik van kortingscode: NVMO2019

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Code geldig tot 20/11/2019
- Geldig voor een verblijf van 20/11/2019 tot 23/11/2019
- Alleen geldig op nieuwe boekingen via www.stayokay.com
- Niet geldig in combinatie met andere kortingen