INHOUD


1. AANWIJZINGEN VOOR HET INSTUREN VAN ABSTRACTS

2. INSCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN HET CONGRES

3. BROCHURE

4. DE PRE-CONFERENCES

5. DE PROGRAMMA'S

6. ABSTRACTBOEK

7. PROGRAMMABOEKJE

 

Het NVMO Congres 2018 vindt op 15 en 16 november plaats in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.
Dit jaar is het hoofdorganisatorschap in handen van Franciska Koens van het VUmc.

Het thema is Professionele Ontwikkeling, jong geleerd oud gedaan.

 (foto: Anneke Hymmen)

 

PROGRAMMA'S


DONDERDAG 15 november (versie 9 oktober)

VRIJDAG 16 november (versie 6 oktober)


Dit zijn de DEFINITIEVE PROGRAMMA'S. Tot en met vandaag hebben we op diverse verzoeken nog wijzigingen aangebracht, maar vanaf deze versies gebeurt dat niet meer.


ACCREDITATIE


De accreditatie is goedgekeurd door ABAN, het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialismen Register Accrediatiebureau en het Kwaliteitsregister V&VN hebben de volgende punten toegekend:

3 punten voor de preconferences 1, 2, 7 en 9
4 punten voor de preconferences 4, 6, 10 en 11
6 punten voor de preconferences 3 en 5

5 punten voor de donderdag
4 punten voor de vrijdag

Accreditatie is ook nog aangevraagd bij het Accrediatiebureau Kwaliteitsregister V&VN.

AANWIJZINGEN VOOR HET INSTUREN VAN ABSTRACTS

 

Abstracts voor papers of posters kunnen uitsluitend worden ingediend via de NVMO website (www.nvmo.nl) via de link NVMO Congres 2018. U kunt uw abstract nu al maken aan de hand van de onderstaande subkoppen. Na het indienen van uw abstract krijgt u een automatische ontvangstbevestiging.

NVMO fringe sessies (zie toelichting) kunnen ingediend worden via de mail.
Door het ieder jaar groter wordende aanbod van abstracts is de congrescommissie genoodzaakt strenger te beoordelen. Houdt u daarom ook aan de juiste opzet van het abstract.

DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN ALLE ABSTRACTS IS 12 APRIL 2018

Indienen van papers en posters

Voor de abstracts gelden de volgende regels: de lengte van de titel is maximaal 200 karakters, de tekst bevat maximaal 425 woorden en is in het Nederlands geschreven. Illustraties en/of tabellen kunnen niet worden opgenomen in het abstract.

Praktijkpaper of onderzoekspaper?

Bij het indelen van de presentaties tijdens het congres maken we onderscheid in onderzoekspapers en praktijkpapers. Het onderscheid in de twee typen papers is niet helemaal scherp af te bakenen en in een aantal gevallen zal een abstract in beide categorieën kunnen worden ondergebracht. Het onderscheid is niet zozeer kwalitatief, maar waar de nadruk op komt te liggen bij de presentatie en discussie.

Bij onderzoekspapers ligt een accent op de inbedding in theorie/literatuur en de wijze waarop het onderzoek is opgezet. Dit maakt het met name leerzaam voor onderzoekers van onderwijs. Bij praktijkpapers ligt het accent op de implicaties voor de praktijk, wat betekent dit voor de dagelijkse (onderwijs) praktijk. Dit maakt het met name interessant voor docenten.

ONDERZOEKPAPERS

Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op onderzoek op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Een onderzoekspaper rapporteert een volledig afgeronde studie, dus inclusief resultaten en conclusie (papers met voorlopige resultaten en conclusies vallen niet onder de categorie onderzoekpapers en kunnen als poster worden ingediend). Het onderzoek is ingebed in theorie/literatuur en draagt bij aan verdere theorievorming en/of toetst bestaande theorieën. Het kan zowel reviews, literatuurstudies, als empirisch kwantitatief als kwalitatief onderzoek betreffen. De spreektijd is 10 minuten, gevolgd door 5 minuten discussie. In de discussies ligt de nadruk op de methodologie, wat de studie toevoegt aan de reeds bestaande literatuur en/of theorievorming naast de resultaten en mogelijke implicaties voor praktijk en verder onderzoek.

Beoordeling van abstracts in deze categorie vindt plaats door de Wetenschapscommissie van de NVMO. Daarbij hanteren zij de volgende criteria:

 • in de achtergrond wordt ingegaan op wat er reeds bekend is en/of inbedding in theorie
 • de probleemstelling is helder beschreven en de onderzoeksvraag is duidelijk geformuleerd op basis van welke kennis ontbreekt in de literatuur;
 • het onderzoek is methodologisch correct opgezet en uitgevoerd;
 • de conclusies volgen uit de gevonden resultaten;
 • in de discussie worden de resultaten en conclusies kritisch beschouwd in het licht van de onderzoeksvraag en het theoretisch kader.


Abstracts voor deze categorie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Probleemstelling (inclusief theoretische onderbouwing en onderzoeksvraag/vragen)
 • Methode
 • Resultaten (en conclusie)
 • Discussie (beschouwing resultaten en conclusie in het kader van de theorie)
 • Maximaal twee literatuurverwijzingen
 • Trefwoorden


Voor het insturen van een abstract voor een onderzoekspaper gebruikt u deze LINK.


PRAKTIJKPAPERS

Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op praktijkvoorbeelden op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Bijvoorbeeld beschrijvingen en innovaties van de onderwijspraktijk of evaluaties van lokale ontwikkelingen. De nadruk ligt op implicaties voor de onderwijs- of opleidingspraktijk en ‘lessons learned’. De praktijkvoorbeelden kunnen uiteraard geslaagde innovaties betreffen, maar ook voorbeelden waar het ‘fout’ is gegaan en de analyse daarvan kunnen zeer leerzaam zijn! De spreektijd is 10 minuten, gevolgd door 5 minuten discussie. In de discussie ligt de nadruk op implicaties voor de praktijk en wat anderen ervan kunnen.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract).

Abstracts voor deze categorie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Context/probleemstelling of aanleiding
 • Beschrijving van de interventie/innovatie
 • Ervaringen/analyse van de implementatie
 • Lessons learned (implicaties voor de praktijk)
 • Maximaal 2 literatuurverwijzingen
 • Trefwoorden


Voor het insturen van een abstract voor een praktijkpaper gebruikt u deze LINK.POSTERS

In een poster kunnen zowel afgerond als lopend onderzoek als ontwikkelingen, innovaties of beschouwingen op onderwijs- en opleidingsgebied worden gepresenteerd. Globaal gesproken worden voor de inhoud van de posters dezelfde voorwaarden aangehouden als bij de papers. De posters worden zo veel mogelijk thematisch geordend en zowel presentatoren als publiek zijn actief betrokken bij deze sessies.

Nadat de posters eerst bekeken zijn door de deelnemers, geeft de presentator – staand naast de eigen poster en zonder audiovisuele middelen – een toelichting van maximaal 2 minuten. Hierna vindt onder leiding van de voorzitter een discussie plaats van maximaal 5 minuten. Voor de verdere duur van het congres worden de posters tentoongesteld. Tevens zullen de posters op de NVMO-website/in de congres app worden geplaatst.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract).

Abstracts voor posterpresentaties dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Context / probleemstelling/aanleiding
 • Beschrijving interventie, innovatie / methode
 • Ervaringen/analyse van de implementatie /resultaten
 • Lessons learned / discussie
 • Maximaal 2 literatuurverwijzingen
 • Trefwoorden


Voor het insturen van een abstract voor een poster gebruikt u deze LINK.Nieuw dit jaar: praktijkpaper of poster?

Wanneer u niet helemaal zeker bent of uw praktijkvoorbeeld geschikt is voor een paper of een poster, dan kunt u de keuze daarvan bij de congresorganisatie neerleggen.

WORKSHOPS

Workshops zijn bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met resultaten van onderzoek en praktijkervaringen in het Medisch Onderwijs door het zelf te ervaren. Denk aan leeropbrengsten van een game door ook zelf die game te spelen, het hanteren van een nieuwe supervisiemethode door die te ondergaan of het zelf ontwikkelen van specifieke toetsvragen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er interactieve werkvormen worden gebruikt. De workshop dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Duur van een workshop is 75 minuten.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). De congrescommissie selecteert op inhoud en vorm en kwaliteit en beperkt zo nodig het aantal workshops wanneer het programma te onevenwichtig wordt.

Abstracts voor workshops dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Thema
 • Doel
 • Doelgroep
 • Opzet workshop: activiteiten, opbrengst
 • Maximum aantal deelnemers
 • Trefwoorden


Voor het insturen van een abstract voor een workshop gebruikt u deze LINK.


Om de opzet van de workshop inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen. Het format voor dit draaiboek kunt u downloaden via de website waar u het abstract indient. Indien er geen volledig ingevuld draaiboek is ontvangen, wordt het abstract niet beoordeeld. De deadline voor het toesturen van het draaiboek is 12 april 2018. HIER vindt u het format van een draaiboek voor een workshop.

U kunt het draaiboek o.v.v. de titel van uw abstract/ naam auteur mailen naar NVMO@Congresservice.nl .


RONDETAFELSESSIES

Rondetafelsessies zijn interactieve sessies waarin een bepaald thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en bediscussieerd al dan niet gebruik makend van een panel van experts. De rondetafelsessie dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Duur van een rondetafelsessie is 75 minuten.

De abstracts voor deze categorie worden beoordeeld door de congrescommissie via een peer-review proces (tenminste 2 beoordelaars per abstract). De congrescommissie selecteert op inhoud en vorm en kwaliteit en beperkt zo nodig het aantal rondetafelsessies wanneer het programma te onevenwichtig wordt.

Abstracts voor een rondetafelsessie dienen gestructureerd te zijn aan de hand van de volgende subkoppen:

 • Thema
 • Doel
 • Doelgroep
 • Opzet: activiteiten, opbrengst
 • Maximum aantal deelnemers
 • TrefwoordenVoor het insturen van een abstract voor een rondetafel gebruikt u deze LINK.

Om de opzet van de rondetafelsessie inzichtelijk te maken, dient u naast het abstract een draaiboek in te dienen. Het format voor dit draaiboek kunt u downloaden via de website waar u het abstract indient. Indien er geen volledig ingevuld draaiboek is ontvangen, wordt het abstract niet beoordeeld. De deadline voor het toesturen van het draaiboek is 12 april 2018. HIER vindt u het format voor het draaiboek van een rondetafel.

U kunt het draaiboek o.v.v. de titel van uw abstract/ naam auteur mailen naar NVMO@Congresservice.nl .

NVMO FRINGE SESSIE

De NVMO fringe sessies zijn onder het mom ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’ afgekeken van het AMEE-congres (Association for Medical Education in Europe). In de fringe sessie kan alles – als het maar verband houdt met medisch onderwijs in de breedste zin van het woord. Het podium mag 15 minuten gebruikt worden. Er zijn geen voorgeschreven regels voor het abstract, behalve dat de lengte van de titel maximaal 200 karakters is en de tekst van het abstract maximaal 425 woorden bevat en in het Nederlands is geschreven. De congrescommissie selecteert op vorm, inhoud en kwaliteit.
Aanmelding richten aan NVMO@congresservice.nl.


PRE-CONFERENCES


1
Het welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals
Jelle Prins, Debbie Jaarsma/Joke Fleer, Nicole Mastenbroek

We willen met de werkgroep-leden en andere geïnteresseerden exploreren welke interventies er bestaan rondom het bevorderen van het welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals, hoe die momenteel ingezet worden en wat bekend is over ‘wat werkt voor wie, onder welke omstandigheden’. Doelgroep: NVMO werkgroep-leden “Het welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals” en andere geïnteresseerden (studenten, docenten, clinici, onderwijsdeskundigen).
Duur: 13.30-16.30  kosten: € 95,-
 

2
De weerstand voorbij: artistieke en speelse werkvormen voor intervisie en reflectieonderwijs
Veronica Selleger, Naomi Ehrlich, Albert Wenisch, Ageeth de Waal-Sint

Reflectie op opleidings- en coschapervaringen is cruciaal voor de professionele ontwikkeling van geneeskundestudenten en AIOS. In de praktijk ervaren coassistenten en AIOS echter regelmatig weerstand om hun negatieve, pijnlijke, opleidingservaringen te delen met collega’s. Als studenten aangeven dat alles goed gaat, is het voor docenten moeilijk diepgang te bereiken tijdens de intervisie.

In het VUmc volgen coassistenten verplichte intervisiebijeenkomsten en kunnen AIOS op vrijwillig basis intervisiegroepen vormen. Bij deze intervisie worden vaak speelse of artistieke werkvormen ingezet, met het doel de reflectie op gang te brengen en minder ‘zwaar’ te maken. De keuze van deze werkvormen is steeds op maat, aangepast aan de behoefte van de groep én aan de stijl en ervaring van de begeleider (arts of psycholoog).

Een bijzondere werkvorm is ‘Visual Thinking Strategies’ (VTS), een methode die internationaal snel terrein wint. Hierbij kijken deelnemers systematisch naar kunstwerken van allerlei aard. VTS kan in medisch onderwijs met verschillende doelen worden ingezet, o.a. om logisch redeneren te onderzoeken, reflectie te stimuleren, emoties te leren verwoorden en tunnelvisie te ontmaskeren. 

Tijdens de workshop kunnen deelnemers kiezen tussen verschillende werkvormen, die zij kunnen uitproberen. Voor elke werkvorm is een begeleider aanwezig. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en de randvoorwaarden voor toepassing in de eigen onderwijspraktijk

Duur: 13.30-16.45  kosten: € 95,-

3
Palliatieve zorg in het basisopleiding

F. Warmenhoven, J. Westen, J. Pieters, J. Frèrejean

Palliatieve zorg in Nederland is generalistisch zorg. Dat betekent dat een net afgestudeerde arts die aan de slag gaat als arts-assistent in staat moet zijn om, onder supervisie, een patiënt in de palliatieve fase te begeleiden. In het Raamplan is dit opgenomen als:

“De juist afgestudeerde arts heeft de bekwaamheid chronisch en ongeneeslijk zieken te begeleiden en de patiënt bij palliatieve zorg te begeleiden.”

Om de basisarts voor te bereiden op zijn/haar taken in de zorg voor patiënten in de palliatieve fase, moet elk geneeskunde curriculum voorzien in onderwijs over palliatieve zorg. Bij analyse van de verschillende medische curricula blijkt dat daar wisselend invulling aan gegeven wordt en dat het onderwijs rond dit onderwerp op verschillende aspecten tekort schiet.

Het Pasemeco project ontwikkelt een toolbox met onderwijsmateriaal over palliatieve zorg om flexibel en op maat in te kunnen zetten in de verschillende medische curricula om zo elke student voor te bereiden op deze complexe taak. In plaats van een nieuw onderwerp binnen de bestaande  curricula kan het onderwerp palliatieve zorg geïntegreerd aangeboden worden in het al bestaande onderwijs.

In deze workshop maak je kennis met het onderwijsmateriaal in de Pasemeco toolbox en onderzoek je de mogelijkheden om onderdelen van de toolbox in te zetten in het curriculum waar jij bij betrokken bent. Je maakt een plan om onderwijs over palliatieve zorg in het huidige of toekomstige curriculum waar je bij betrokken bent een plaats te kunnen geven en je denkt mee over welk onderwijs nog toegevoegd kan worden aan de toolbox.

Duur: 10.00-17.00  kosten: € 145,-


4
Actie !! Hoger leerrendement middels actief leren

Bewust inzetten van coöperatief leren, activerende werkvormen en ICT binnen onderwijssituaties
Sg van Scheyen, Eva van Venrooij, Mary Dankbaar

Het verhogen van het leerrendement en de effectieve leertijd middels het inzetten van coöperatief leren,  activerende  werkvormen en ICT

De deelnemer kent de leerprincipes en de werking van het geheugen en kan coöperatief leren, activerende werkvormen en ICT doelbewust inzetten binnen een van de vier fasen van een lessituatie teneinde het leerrendement voor de student te verhogen en de effectieve leertijd te optimaliseren.

Duur: 13.00-17.00  kosten: € 95,-


5   G E A N N U L E E R D
Team-Based Learning: van docent-gecentreerd-onderwijzen naar student-gecentreerd-leren
NVMO werkgroep TBL

De pre conference verdiept zich in Team-Based Learning (TBL). TBL is een activerende student gecentreerde werkvorm, gericht op samenwerkend leren ingegeven door een specifieke opeenvolging van individueel werk, groepsdiscussie en onmiddellijke feedback. Hierdoor ontstaat een motiverend kader waarin studenten elkaar verantwoordelijk houden om goed voorbereid naar werkgroep bijeenkomsten te komen en gezamenlijk, als team, casuïstiek op te lossen. Teams werken aan authentieke taken, bereiken consensus door het nemen van gezamenlijke beslissingen en ontwikkelen vaardigheden gericht op samenwerking en probleem oplossend vermogen. TBL doet een beroep op het zelfregulerend vermogen van studenten door de onderwijs opdrachten zodanig te ontwerpen dat men in groepsverband kennis gaat toepassen in plaats van kennis te reproduceren op een toets. In team-based learning  verschuift het studieonderdeel van ‘kennen’ naar ‘kunnen’, de rol van docenten verschuift van expert naar begeleider, de rol van studenten verschuift van passief naar actief en de verantwoordelijkheid voor het leren verschuift van docent naar student. In de ochtend sessie wordt ingegaan op de essentiële elementen van TBL en de manier waarop TBL ingezet kan worden in de eigen praktijk. De middagsessie is een verdieping op de ochtendsessie en richt zich op het ontwerp van de applicatieopdracht en het herontwerp van eigen onderwijsmateriaal.

Duur: 09.30-16.30  kosten: € 145,-


6
Programmatisch toetsen, … hoe doe je dat?

NVMO werkgroep PMO

Op diverse plekken in de wereld wordt sinds een aantal jaren in het medisch onderwijs geëxperimenteerd met een nieuwe toets benadering waarin het ondersteunen van het leren meer centraal staat dan het vaststellen van leerresultaten. Deze innovatie staat bekend als programmatisch toetsen (CPM van de Vleuten e.a. A model for programmatic assessment fit for purpose. Medical Teacher, 2012).
Ook in de geneeskunde opleiding in Maastricht wordt deze innovatie in verschillende onderdelen van het onderwijsprogramma sinds een aantal jaren toegepast.

In deze bijeenkomst willen de Maastrichtse collega’s hun programma tonen en ervaringen bij implementatie en uitvoering bespreken en delen met betrokken collega’s om zodoende de ontwikkeling van deze innovatieve toets benadering verder te ontwikkelen en andere te inspireren om er mee te gaan werken. De centrale vraag is: programmatisch toetsen … hoe doe je dat?

Aan de hand van een inleiding over kenmerken van programmatisch toetsen (Cees van de Vleuten) en de toepassing in Maastricht (Sylvia Heeneman & Femke Jongen) wordt plenair gediscussieerd over achtergronden, mogelijkheden, beperkingen, praktische knelpunten en oplossingen. 

Doelgroep: Docenten in gezondheidszorg opleidingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van toets programma’s. Studenten met ervaringen over programmatisch toetsen.

Duur: 12.45-17.00  kosten: € 95,-

7
Interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden: docenten maken het verschil!
NVMO werkgroep IPE

Een groot deel van het werk van zorgprofessionals speelt zich af in samenwerking met zorgverleners van andere professies (IPC). Interprofessioneel leren en opleiden (IPE) is een effectief gebleken benadering om de daarvoor noodzakelijke samenwerkingscompetenties te vergroten.

Interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden (IPE & IPC) is daarom een groeiend onderdeel in de opleiding van studenten van de verschillende faculteiten. Logischerwijs doet dit een appél op specifieke kennis, vaardigheden en attitude van betrokken coaches, opleiders en docenten (hierna ‘docenten’ genoemd). IPE & IPC vraagt immers om als docent ook buiten je eigen kaders te denken,  grensoverstijgend te werken en anderen te stimuleren dit ook te doen. 

Wat komt er feitelijk kijken bij dit grensoverstijgend werken? Hoe zorgen we dat we congruent zijn aan wat we aan studenten willen  leren en de manier waarop we docenten hierop voorbereiden? En wat betekent dit voor docentprofessionalisering op dit thema?

In deze pre-conference workshop bespreken we voorgaande vragen en standpunten middels prikkelende stellingen. Aansluitend houden we drie flits presentaties over:

• Boundary Crossing (grensoverstijgend handelen) en wat dit betekent voor docentprofessionalisering.

• Het evidence en experience based docentprofessionaliseringsprogramma van Zuyd Hogeschool

• Het palet aan docentprofessionaliseringsactiviteiten en uitdagingen vanuit het IPE netwerk HAN Radboudumc 

Vervolgens gaan de deelnemers zelf in subgroepen actief aan de slag met het uitwerken van eigen ideeën voor docentprofessionalisering. Dit gebeurt in de vorm van een World- café, naar analogie van de drie flitspresentaties. Vervolgens dagen we de deelnemers uit om hun persoonlijke inzichten en acties te formuleren en sluiten we af met een plenaire wrap-up.

Duur: 14.00-16.30  kosten: € 95,-


De rol van interprofessionele theorieën bij onderzoek naar en ontwerp van onderwijs
Wetenschapscommissie (WECO)

Als onderzoeker en ontwerper van interprofessioneel onderwijs binnen het medisch onderwijs domein staat het leren van studenten en professionals uit verschillende domeinen centraal. Juist over interprofessioneel onderwijs zijn vele theorieën beschikbaar die allen een ander aspect belichten. Geen enkele theorie is een alomvattend en afdoende betekenissysteem.

Zowel onderzoekers als ontwerpers van interprofessioneel onderwijs weten vaak wel dat ze “iets met theorie” moeten of willen doen maar weten misschien niet hoe te kiezen uit het grote aanbod van beschreven theorieën. In deze pre-conference workshop gaan we in op wat we verstaan onder een theorie, bespreken we verschillende categorieën theorieën die relevant zijn voor interprofessioneel onderwijs en leren we hoe deze categorisering te gebruiken in ons werk en/of in ons onderzoek.

De workshop is vooral  praktisch: er wordt intensief en interactief gewerkt aan de hand van opdrachten en discussies om zo verschillende theorieën te verkennen en te koppelen aan bestaand onderzoek en, indien van toepassing, eigen onderzoek van de deelnemers. Van de deelnemers wordt een kleine voorbereiding verwacht.
Duur: 10.30-13.30 (geen lunch)  kosten: € 95,-


9
Evidence-based evalueren van onderwijs
NVMO werkgroep kwaliteitszorg

Heb jij het gevoel dat evaluaties onvoldoende inzicht geven in wat een cursus of training nu echt oplevert? En dat de meeste enquêteformulieren die gebruikt worden onvoldoende helpen bij beoordelen en verbeteren van onderwijs? Dat zou zomaar kunnen kloppen!

Deze workshop geeft je, m.b.v. evidence uit o.a. cognitief psychologisch onderzoek, inzicht in hoe het radicaal anders kan (en moet?). Je krijgt hierbij concrete handvatten om de manier van evalueren in je eigen situatie te heroverwegen en aan te passen.
Duur: 13.30-16.30  kosten: € 95,-

10
Docentprofessionalisering: online, face-to-face of blended?
NVMO werkgroep docentprofessionalisering

Docentprofessionalisering vindt voornamelijk nog plaats in (ingeplande groeps)bijeenkomsten. Het kan om verschillende redenen echter ook nuttig of wenselijk zijn om bepaalde onderdelen of oefeningen buiten de formeel vastgelegde contactmomenten te laten plaatsvinden. Maar welke onderdelen van docentprofessionalisering lenen zich daarvoor, en wat is dan een aantrekkelijke alternatieve werkvorm of tool?

Tijdens deze workshop analyseert u uw eigen docent professionaliseringsprogramma en bepaalt u onder andere aan de hand van twee modellen (‘SAMR’ en ‘TPACK’) of en hoe u uw aanbod zou willen veranderen, en wat  u daarvoor nodig heeft. Met behulp van het ‘Padagogy wheel’ [sic] en de ‘Top 200 tools for learning’ denkt u vervolgens na over tools die u kunnen ondersteunen bij het anders aanbieden van uw onderwijsmateriaal of werkvormen.

Het concept van Communities-of-Practice wordt besproken en hoe dat kan bijdragen aan het succesvol introduceren van online tools.
Duur: 13.00-17.00  kosten: € 95,-


11
Effectiever lesgeven: self-determination theory in de praktijk
Saskia Mol en Mascha Berk

Soms heeft een student zichtbaar geen zin in een les. Of erger nog, de hele groep. De oorzaken variëren: studentfactoren (moeheid, nut niet zien), de inhoud, de manier waarop een les gegeven wordt etc. Hoe kun je je les zo inrichten en geven dat je studenten optimaal motiveert? Als theoretisch kader gebruiken we de veelgebruikte “Self-determination theory” van Deci en Ryan. Deze theorie beschrijft hoe de drie basale psychologische behoeften , autonomie, betrokkenheid en competentie, bijdragen aan intrinsieke motivatie. 

Naast een korte theoretische inleiding oefenen we in deze workshop hoe we op ieder van deze behoeften kunnen inspelen en daarmee motivatie van studenten kunnen verhogen. De werkvormen zijn zo gekozen dat ook in de workshop aan ieder van de drie basale behoeften aandacht wordt besteed. Zo ervaart de deelnemer direct hoe de theorie in de praktijk werkt.

Duur: 13.30-17.30  kosten: € 95,-INSCHRIJVEN VOOR DEELNAME AAN HET CONGRES (ook voor degenen die een presentatie houden!!)

Inschrijving voor het congres is uitsluitend mogelijk via de website van de NVMO via deze link. Uw inschrijving is pas definitief na registratie én ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld. Inschrijving voor het congres geeft recht op het bijwonen van voordrachten, lunches en borrel. Bij inschrijving na 29 september 2018 geldt een toeslag van € 50. Vanaf 30 september 2018 kan de betaling alleen geschieden via een automatische incasso en niet meer via factuur.

Voor ‘niet-leden die lid worden’ is het lidmaatschap voor het verenigingsjaar (van 1 september 2018 tot 1 september 2019)
inbegrepen (normaal € 85, voor studenten € 30), inclusief online toegang tot het tijdschrift Perspectives on Medical Education, (verschijnt 6 keer per jaar).

NB: Ook als u een abstract instuurt, dient u zich via de website in te schrijven voor het congres én de congreskosten te betalen.

Annulering
Bij annulering van uw congresregistratie op uiterlijk 29 september 2018 zal het reeds ontvangen inschrijfgeld onder aftrek van € 30 administratiekosten worden teruggeboekt. Na 29 september 2018 is de inschrijving echter bindend en wordt bij annulering het inschrijfgeld niet teruggegeven. In dat geval kan eventueel wel een plaatsvervanger worden aangemeld.

De inschrijvingskosten voor het congres worden in onderstaande tabel aangegeven:

 

A

B

C

2 dagen congres incl. overnachting 1 persoonskamer

€ 350   

€ 430 

€ 420

2 dagen congres incl. overnachting 2 persoonskamer

€ 320   

€ 400 

€ 390

2 dagen congres zonder overnachting 

€ 260    

€ 340

€ 330

Congres alleen donderdag (15 november) 

€ 200   

€ 280

€ 270

Congres alleen vrijdag (16 november)   

€ 160    

€ 240

€ 230

Voorovernachting 14 op 15 november 

€ 45

€ 45

€ 45

Diner donderdag (15 november)

€ 40

€ 40

€ 40


A: student/AIO/lid NVMO

B: niet leden NVMO

C: congres + lidmaatschap NVMOCONGRESSECRETARIAAT


Bij onduidelijkheden/vragen over het proces van indienen van abstracts kunt u contact opnemen met het congressecretariaat.
Contactpersoon is Sanne van den Biggelaar, nvmo@congresservice.nl, telefoon 040 211 5751.