Het NVMO Congres 2016 heeft op 17 en 18 november in het vertrouwde, maar vernieuwde Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee plaatsgevonden.
Hoofdorganisator was het AMC/UvA Amsterdam in de persoon van dr. Tobias Boerboom en prof.dr. Rien de Vos.

         

De opening werd verricht door de voorzitter prof.dr. Marcel Levi, voorzitter Raad van Bestuur van het AMC en de voorzitter van de NVMO, prof.dr. Fedde Scheele.

   

 

POWERPOINTS VAN EEN AANTAL HOOFDLEZINGEN:

Thomas Plochg:


Van nazorg naar voorzorg; een wenkend perspectief voor de modernisering van de medische opleiding?


Helen Bevan:


How to rock the boat and stay in it: being a great change agent


Lorelei Lingard:


Are we training for collective incompetence? Three common educational practices and their unintended impact on healthcare teamwork.


De vierde hoofdspreker, Ruben van Zwieten,gebruikte geen PowerPoint voor zijn bijdrage Opleiden in de zorg in tijden van transitie

 

Snel naar:


Het Congres 2016, inclusief de pre-conferences zijn als volgt door ABAN geaccrediteerd:


Pre-conference 1, 2 en 3 (hele dag): 6 punten
Pre-conference 5 en 6: 3 punten
Pre-conference 4: 2 punten
Donderdag: 5,5 punten
Vrijdag: 4,25 punten

 


 

BROCHURE 2016

U kunt de brochure HIER downloaden.


 

THEMA EN HOOFLEZINGEN 2016

‘Opleiden voor de zorg van de toekomst’ is het centrale thema van het NVMO congres 2016.

De zorg is aan het veranderen. Van ziekte naar gezondheid, van zorginstelling naar de eerste lijn, van zorgverleners naar zorgnetwerken, van beddentekort naar leegstand in ziekenhuizen, van doelmatige naar een door waarden gedreven zorg, van aanbodgestuurd naar relatiegedreven; een paradigmashift is gaande. We zijn beland in een tijdperk van verandering. Een tijdperk waarin we moeten gaan staan voor nieuwe koersen, keuzen en kansen. Veranderingen in het medisch onderwijs en de opleiding zijn onontkoombaar. Deze veranderingen gaan we omarmen, want onderwijs is in deze transitie misschien wel het meest krachtige instrument voor het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland.

“Welke veranderingen zullen we dan zien in de zorg?” is de vraag die Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid, in zijn hoofdlezing samen met de deelnemers wil beantwoorden. In deze interactieve sessie zal hij  ook exploreren wat deze toekomst zal betekenen voor de eisen die gesteld worden aan zorgprofessionals. (lees hier het artikel over de bijdrage van Thomas Plochg

Helen Bevan van de English National Health Service zal in haar prikkelende hoofdlezing de deelnemers gidsen door deze veranderingen. Zij is als geen ander in staat om alle betrokken te motiveren om leiderschap te tonen - soms als een rebel - in het tijdperk van transitie. Dit doet ze door haar expertise op gebied van grote veranderingen in de zorg te vertalen naar praktische stappen en uitkomsten. De zorg van de toekomst zal in toenemende mate vragen om optimaal functionerende zorgteams. Wanneer is er echter sprake van collectieve (in)competentie? (lees hier het artikel over de bijdrage van Helen Bevan)

Lorelei Lingard zal in haar lezing met behulp van de laatste inzichten op gebied van (medisch) onderwijskundig onderzoek naar communicatie en samenwerking de deelnemers nieuwe inzichten bieden op het gebied van het opleiden van teams in de zorg.

Ruben van Zwieten, ondernemer, predikant en initiator van de Stichting Zingeving op de Zuidas en in Rotterdam zal zich in zijn hoofdlezing richten op de rol van waarden in een tijdperk van transitie. Aan welke waarden moeten we binnen (onderwijs en opleiden voor) de zorg vast blijven houden en welke waarden moeten we durven loslaten?

In de parallelle sessies wordt veel ruimte geboden om verder te discussiëren over het thema en de hoofdlezingen. Door (wetenschappelijke) papers, posters, workshops, rondetafelsessies, symposia en debatten biedt het NVMO congres een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van innovaties en onderzoeksresultaten op het gebied van medisch onderwijs.

Wij beloven dat u na dit congres geïnspireerd de uitdagingen van de toekomst van de zorg aan zult gaan!

 

 


 

PROGRAMMA'S

 

Programma donderdag 17 november versie 13 november
Programma vrijdag 18 november versie 5 november

Programmaboekje (wordt toegestuurd aan deelnemers)

Abstractboek 2016

 

Attentie! Presentatoren van papers/posters/workshops/rondetafels dienen zich vóór 1 september als deelnemer aan te melden.

 


 

PRE-CONFERENCE WORKSHOPS

 

Inschrijven voor de pre-conferences kan in dezelfde procedure als voor de aanmelding voor deelname. Indien u zich al heeft aangemeld voor deelname en wilt u zich alsnog aanmelden voor een pre-conference, kunt u een email sturen aan het congressecretariaat nvmo@congresservice.nl.

Kosten: Twee dagdelen 145 euro, een dagdeel 95 euro.


Workshop 1 | 10.30-17.00 uur:

De rol van leertheorieën bij onderzoek van onderwijs

Namens de WECO

Als onderzoeker binnen het medisch onderwijs domein staat het leren van studenten en professionals centraal. Over het leren zijn vele theorieën beschikbaar. Over de vraag wat die theorieën nu zijn, schreef Brian Hodges (Academic medicine, 2012):

“ Theory is like gravity: profoundly linked to our experiene of life, but also more conceptual than amterial and therefore not directly visible.”

Er zijn vele theorieën over leren en ieder theorie belicht weer een ander aspect over leren. De ene theorie houdt zich bezig met onbewuste leerprocessen, de andere legt nadruk op leren als actieve, bewuste activiteit. Geen enkele theorie is een alomvattend en afdoende betekenissysteem.

Veel onderzoekers worstelen vaak in het begin om een goed theoretisch denkkader op te zetten. Wat houdt dat dan in? Welke theorieën zijn er dan? Hoe pak ik dat aan?

In deze pre-conference workshop gaan we in op wat we verstaan onder een theorie, verschillende categorieën van leertheorieën en hoe we deze kunnen gebruiken in het onderzoek van onderwijs.

De workshop is vooral ook praktisch: Er wordt intensief en interactief gewerkt aan de hand van opdrachten en discussies om zo verschillende theorieën te verkennen en te koppelen aan onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan eigen opvattingen over leren en onderzoek doen en wat dat betekent voor het onderzoeken naar leren en opleiden.

 

Workshop 2 | 10.00-16.30 uur                 GEANNULEERD VANWEGE TE GERINGE AANMELDING

Spinoza opgenomen – zijn betekenis voor de medische opleiding en praktijk

Conceptuele en praktische verdieping van reflectieve professionaliteit
Jeroen Bartels, Joris Slaets, Leyden Academy, Leo Aukes, UMC Groningen, namens de Werkgroep Praktijk van het Medisch Onderwijs


Thema
Als reflectieonderwijs wordt losgezongen van de klinische praktijk dan blijft het oppervlakkig en roept het gemakkelijk weerstand op. Medische opleiders staan voor de opdracht de competentie reflectie te verbinden met klinische relevantie. Maar wat ‘relevant’ is - en wat in dat verband ‘adequaat handelen en opleiden’ is - hangt samen met de achterliggende visie op medische zorg. De modernisering van de medische specialisten opleidingen is, zoals bekend, gebaseerd op het model van CanMeds, dat een uitwerking is van een integrale visie op de geneeskunde. En dat leidt noodzakelijkerwijs tot een meer gelaagd model van reflectieve professionaliteit. Maar hoe ziet die samenhang er conceptueel uit? En hoe breng je die in praktijk? Het lastige is dat het denken en doen van dokters / opleiders in de traditie van Descartes staat, d.w.z. scheiding van lichaam en geest, ratio en emotie. Die scheiding maakte de ontwikkeling van de medische wetenschap mogelijk, maar zorgt nu ook voor een moeilijkheid: het integreren van wat eeuwenlang als gescheiden eenheden werd gezien. Spinoza, als tijdgenoot van Descartes, is een moderne denker in die zin dat hij toen al een coherente en integrale visie ontwikkelde, o.a. op de ‘radicale eenheid van lichaam en geest’, de sturende rol van emoties en irrationele elementen op het denken, en ook praktische tips gaf zoals het onderscheid tussen ‘recept en remedie’. Modern neurologisch hersenonderzoek en emotietheorieën, die veel van de ideeën van Spinoza als onderbouwing gebruiken en empirisch bevestigen, laten zien dat ook het denken van dokters niet puur rationeel verloopt, maar dat emoties en het onbewuste denken daarin een cruciale rol vervullen.

Doel

Met de deelnemers de betekenis van Spinoza exploreren ten dienste van conceptuele en praktische verheldering van reflectieve professionaliteit in de medische opleiding en praktijk.

Doelgroep

Medische specialisten / opleiders, aios, stafleden onderwijsontwikkelingWorkshop 3 | 11.00-18.00 uur

Professional Performance

Kiki Lombarts, Academisch Medisch Centrum, Irene Slootweg, Academisch Medisch Centrum, Renée Scheepers, Academisch Medisch Centrum, namens het AMC / UM onderzoeksconsortium Professional Performance: Alina Smirnova, Milou Silkens, Guusje Bressers, Joost van den Berg, Lenny Lases, Elisa Bindels, Mirja van der Meulen; Maas Jan Heineman, Academisch Medisch Centrum.

Programma


Het AMC / UM onderzoeksconsortium Professional Performance bestaat 5 jaar. Deze NVMO Pre-conference geeft u de gelegenheid in een interactief programma met workshops, masterclass, debat en reflectie met ons stil te staan bij 5 jaar professional performance onderzoek en praktijk. Prof dr Kiki Lombarts licht de resultaten en actuele uitdagingen van deze eerste 5 jaar toe aan de hand van de 3 high performance pijlers excellentie, rekenschap en medemenselijkheid. Daarnaast staan in een viertal toekomstgerichte workshops de volgende onderwerpen centraal: 1) het welzijn van artsen, 2) het opleidingsklimaat, 3) van feedback naar performance verbetering en 4) leiding geven aan opleidersgroepen. U krijgt volop de gelegenheid om samen met andere deelnemers de vragen vanuit u eigen organisatie op gebied van Professional Performance te verkennen. U krijgt mogelijkheden aangereikt om op een betekenisvolle manier het werken aan (onderzoek van) de kwaliteit van zorg en opleiden.


Workshop 4 | 15.00-17.00 uur:

Kwaliteitszorg in de vervolgopleiding: weg van het normatieve denken!

Karsten van Loon, MUMC+, Scheltus van Luijk, MUMC+, namens de Werkgroep Medische Vervolgopleidingen

Het denken over kwaliteitszorg is binnen de medische vervolgopleidingen niet meer weg te denken. Echter is werken aan kwaliteit er vaak op gericht niet door de onderkant te zakken waarbij de minimumnorm leidend is. De angst voor de RGS visitatie is groot. Hoe gaat u om met visitatierapporten en hoe staan deze in relatie tot uw interne kwaliteitszorgsysteem? Binnen de NVMO werkgroep medische vervolgopleidingen is dit continu onderwerp van gesprek. Graag nemen we u mee in onze discussie en zijn we geïnteresseerd in uw kijk op de huidige verhoudingen binnen kwaliteitszorg. Tijdens de workshop zullen we u tevens voorbeelden geven hoe met behulp van de Scherpbier 2.0 kwaliteitsindicatoren een solide kwaliteitszorgsysteem neergezet kan worden. Een kwaliteitszorgsysteem dat niet gericht is op normatief denken, maar met een focus op voortdurend verbeteren van opleidingskwaliteit.

 

Workshop 5 | 14.00-16.30 uur                GEANNULEERD VANWEGE TE GERINGE AANMELDING

Mens Achter de Patiënt

Maarten Verwijnen, Universiteit Maastricht, Matthijs Bosveld, Universiteit Maastricht, Jan van Dalen, Universiteit Maastricht, namens de Werkgroep Praktijk van het Medisch Onderwijs


Patiënten klagen erover dat zij door artsen slechts als een verzameling symptomen worden gezien. Liever willen zij dat er naar hen geluisterd wordt en dat er empathie en compassie wordt getoond door de behandelend zorgprofessional. In de praktijk blijkt dat er nog een discrepantie bestaat tussen de hoeveelheid empathie die de zorgprofessional denk te tonen en de hoeveelheid empathie die de patiënt ervaart. Om in de zorg van de toekomst deze discrepantie te verminderen of te laten verdwijnen moet er meer aandacht komen voor de mens achter de patiënt. Door studenten al in een vroeg stadium van de opleiding inzicht te geven in de impact van een ziekte op de rol als vader, echtgenoot of werknemer. De studenten kunnen dan meteen kennis nemen van de (positieve én negatieve) invloed die ze later als zorgprofessional hebben op het ziekteproces van de patiënt. Dit zal de empathiediscrepantie verminderen.Workshop 6 | 14.00-17.00 uur

Het schriftelijk toetsen van de vaardigheid in klinisch redeneren

Adriaan Norbart, LUMC, Jacqueline Vos, AMC, Lisette van Bruggen, UMC Utrecht, Mieke Latijnhouwers, Radboudumc, René Tio, UMC Groningen, namens de Werkgroep Toetsing.


Afgestudeerde artsen moeten klinisch kunnen redeneren. Al in de bachelorfase toetsen we deze vaardigheid met behulp van schriftelijke vragen, vaak multiple choice. Het maken van zulke vragen valt nog niet mee. Hoe voorkom je dat je naar losse feiten vraagt? Hoe zorg je dat studenten kennis moeten integreren om de vraag te kunnen beantwoorden? Hoe maak je een casus die meer is dan illustratie? Wat is wenselijk en wat is haalbaar bij het gebruiken van "alternatieve" vraagvormen zoals Comprehensive Integrative Puzzles  en Extended Matching-vragen?
Met deze en nog meer vragen gaan we in de workshop aan de slag. Aan het eind van de workshop heeft u een aantal geschikte (voorbeeld)vragen en/of heeft u uw eigen meegenomen vragen geperfectioneerd.

 

PRE-CONFERENCE WORKSHOPS VOOR STUDENTEN

Onderstaande workshops zijn speciaal bedoeld voor de studenten verbonden aan het LMSO. De inschrijving van onderstaande workshops zullen dan ook niet via het NVMO maar via het LMSO verlopen. De studenten die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover binnenkort bericht krijgen.

Vragen? mail naar nvmostudentleden@gmail.com.

 

Workshop voor studenten 1: Interprofessioneel opleiden

Door: mw. Marjon Breteler MEd, kwartiermaker interprofessioneel leren, mw.drs. Marijn Janssen, arts-onderzoeker AIOS interne geneeskunde en mw.dr.  Lia Fluit, hoofd evaluatie, kwaliteit en innovatie: Radboudumc Health Academy.

Tijd: 15.00 tot 18.00 uur

Steeds vaker komt de term interprofessioneel opleiden voorbij. Maar wat houdt dat eigenlijk in? De definitie luidt interprofessional learning is the opportunity for professions to “learn with, from and about one another to facilitate collaboration in practice”. Wat betekent dit voor je opleiding? Houdt dit in dat je vanaf nu alles samen met andere gezondheid gerelateerde studies leert? Nee, maar wat het wel is en waarom het zo belangrijk is leer je bij deze workshop. Speciaal voor de studenten uit de medezeggenschap zal deze workshop worden georganiseerd.  Door middel van verschillende werkvormen krijg je een globaal inzicht in het interprofessioneel opleiden en sta je stil bij beelden die jij en andere professionals van elkaar hebben. Inspirerend en informatief!

Programma: 

- introductie
- minicollege
- casus
- wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk.


Workshop voor studenten 2: Wat voor soort dokter wil je worden?

Door: Prof.dr. M.J.M.H. Lombarts, hoogleraar Professional Performance aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Tijd: 15.00 tot 18.00 uur

Aan de hand de drie pijlers van Professional Performance: continu streven naar excellentie, handelen vanuit medemenselijkheid en het rekenschap van het eigen functioneren, gaan studenten uit de medezeggenschap met elkaar aan de slag. Wat betekenen de drie pijlers tijdens de opleiding? Wat vinden de studenten van de pijlers? Hoe relevant zijn ze voor nevenwerkzaamheden? Iets toevoegen? Hoe kijken de studenten aan tegen de dokter van de toekomst? Wat voor soort dokter willen ze zelf worden?

Het tweede gedeelte van de workshop bestaat uit het deelnemen aan de afrondende discussie bij de preconference: Blik vooruit: Professional Performance over 5 jaar?! Daar worden inspirerende pitches gegeven door high-performers, waarna er ruimte is voor discussie en de studenten ook hun visie op Professional Performance in toekomst en in de opleiding kunnen laten horen.
 


 

POSTERS


Sessie A.7

A7.1 Clarebout
A7.2 Van Gurp
A7.3 Leunissen
A7.4 Meeuwissen
A7.5 Posthumus
A7.6 Wiersma

Sessie A9

A9.1 Van der Heijden
A9.3 Van der Meulen
A9.4 Stutterheim
A9.5 Wallast-Dorgelo

Sessie B7

B7.1 Adjobo-Hermans
B7.2 Hierck
B7.3 Kornelissen
B7.5 Rovers
B7.6 Spaai/Verheijck

Sessie B9

B9.1 Both
B9.2 De Brouwer
B9.3 Kuijer-Siebelink
B9.5 Moser
B9.6 Reneerkens

Sessie C7

C7.1 Brouwers
C7.5 Sweep

Sessie C9

C9.1 De Schepper
C9.2 De Haart
C9.3 Struben
C9.4 Struben
C9.5 Struben

Sessie C10

C10.1 Alken
C10.2 Anneveldt
C10.3 Hoolhorst
C10.4 Koggel
C10.5 De Leng
C10.6 Siemann

Sessie D7

D7.1 Brand
D7.2 Van Schelven
D7.3 Aalders
D7.4 Wijnberg

Sessie D9

D9.1 Klaver
D9.2 Mons
D9.3 Nieuwenhuyzen-deBoer
D9.4 Oostendorp
D9.5 Steendijk

Sessie E7

E7.1 Van der Burgt
E7.2 Claessen
E7.3 Van Dam
E7.4 Noeverman-Poel

Sessie E9

E9.1 Gennissen
E9.2 Greijn
E9.3 Hetteling
E9.4 Mesfum
E9.6 Stelling